สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พัฒนาการสังคมไทย
ดุจฤดี คงสุวรรณ์

ปัญหาคอร์รัปชั่น

 (Corruption)

ความหมาย ตาม Webster seventh New Collegiate Dictionary อธิบายคำว่า คอร์รัปชั่นไว้ดังนี้

 • เป็นการกระทำที่ขัดต่อความซื่อสัตย์ คุณธรรมความดี หรือศีลธรรม
 • เป็นการกระทำผิดทำนองคลองธรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย เนื่องจากการให้สินบนหรือไม่เหมาะสม
 • เป็นการกระทำที่ถือว่าไม่บริสุทธ์ หรือไม่เหมาะสม

ในสารานุกรมฉบับสมัยของ เปลื้อง ณ นคร กล่าวว่า คอร์รัปชั่นเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง คดโกง ทุจริตอย่างกว้างขวาง ส่วนมากใช้ในเรื่องทุจริตและความไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ในวงราชการ

ลักษณะของคอร์รัปชั่น มีของเขตกว้างขวางครอบคลุมการกระทำในลักษณะต่อไปนี้

 • การแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรม
 • การจูงใจ เรียกร้อง บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว หรือกลั่นแกล้งเพื่อที่จะให้มีการตอบแทนการปฏิบัติของคนอย่างตรง ๆ
 • ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง บิดเบือนข้อบังคับหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 • สมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉยการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • ปลอมแปลงหรือการกระทำใดๆ อันเป็นเท็จ
 • การเล่นพรรคเล่นพวกในวงบริหารงานบุคคล
 • การให้สินบนแก่นักการเมือง นักหนังสือพิมพ์ และผู้ไปใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
 • การเอาของหลวงรถหลวงไปใช้ส่วนตัว
 • การรับของขวัญราคาแพง
 • การช่วยพรรคพวกเข้าทำงานมีเงินเดือน หรือบำนาญ
 • การเลือกที่รักมักที่ชัง
 • การฉ้อราษฎร์บังหลวง

สาเหตุของคอร์รัปชั่น มีสาเหตุดังต่อไปนี้

 • แรงจูงใจและโอกาส
 • ความจำเป็นทางเศรษฐกิจ
 • ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 • สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
 • การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ
 • กฎหมายมี่ช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง
 • การมีตำแหน่งเอื้ออำนวยต่อการกระทำผิด
 • ประชาชนยินยอมพร้อมใจหรือความไม่เข้าใจของประชาชน
 • อิทธิพลของหญิง อาจเป็นภรรยาของผู้มีตำแหน่งสูงในวงราชการ
 • ขาดมาตรการลงโทษการคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด

ผลของการคอร์รัปชั่น มีดังนี้

 • ทำให้ชาติเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
 • ก่อให้เกิดความแตกแยกและความไม่ยุติธรรมในสังคม
 • ทำให้ประชาชนขาดความศรัทธาในข้าราชการ
 • ในหมู่ข้าราชการการก็เกิดระบบทำงานแบบขอไปที
 • การคอร์รัปชั่นก่อให้เกิดระบบผูกขาด
 • ทรัพยากรของรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลบางคนที่คิดเอาประโยชน์ตัวเป็นลำดับ
 • การนำเอาไปเป็นข้ออ้างของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล
 • การป้องกันและการปราบปรามคอร์รัปชั่น
 • ออกกฎหมายเพื่อป้องกันและปรามปราม
 • วางมาตรการป้องกัน
 • ให้การศึกษาและพัฒนาจิตใจแก่ประชาชนและข้าราชการ
 • ผู้นำบริหารทำตัวเป็นแบบอย่าง
 • ประชาชนและสื่อสารมวลชนไม่เพิกเฉยต่อคอร์รัปชั่น
 • ใช้มาตรการลงโทษอย่างรุนแรงแก่ข้าราชการและประชาชนผู้คอร์รัปชั่น
 • ปรับปรุงระบบการเมืองให้เข้มแข็ง
 • เพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการ ให้สูงขึ้นพอกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน

 

วิวัฒนาการทางสังคมไทย
สมัยทวารวดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยหริภุญไชย
สมัยล้านนา
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สังคมไทยสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมไทยในภาคเหนือ
สังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคมไทยในภาคกลาง
สังคมไทยในภาคใต้
สังคมเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคใต้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคกลาง
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
ลักษณะของปัญหาสังคม
สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม
แนวทางในการศึกษาปัญหาสังคม
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาความยากจน
ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์
ด้านการศึกษาและสังคม
ปัญหาเด็กและเยาวชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้