Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พัฒนาการสังคมไทย
ดุจฤดี คงสุวรรณ์

สังคมไทยในภาคใต้

สภาพภูมิศาสตร์
ภาคใต้เป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างคาบสมุทร มีที่ราบทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก และด้านตะวันออก แต่ชุมชนที่เกิดขึ้นมีสภาพแตกต่างกัน ดังที่ ธิดา สาระยา อธิบายไว้ดังนี้

ภาคใต้ เป็นบริเวณที่อยู่ในเขตคาบสมุทรคือ มีทะเลขนาบทั้งสองด้าน ด้านตะวันออกเป็นอ่างไทย และทะเลจีน ส่วนด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดียว บริเวณที่เป็นภาคใต้นี้นับเนื่องแต่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปทางใต้จดเขตประเทศมาเลเซีย ลักษณะภูมิประเทศนอกจากจะมีทะเลขนาบทั้งสองด้านแล้ว ยังมีเทือกเขายาวทอดลงมาแต่ภาคกลาง ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลัง ให้กับบริเวณคาบสมุทร เหตุนี้จึงมีบริเวณตอนกลางเป็นป่าเขา และมีที่ทราบตามชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากการที่มีลำน้ำสายสั้น ๆ ไหลลงจากเทือกเขาไปออกทะเล นำเอากรวดทรายและโคลนตะกอนไปทับถม ทำให้เกิดที่ราบลุ่มและดินดอนสามเหลี่ยมตามปากแม่น้ำ แต่ทว่าบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกที่ติดกับอ่าวไทย จะมีคลื่นลมพัดพาเอาทรายจากท้องทะเลเข้าหาฝั่ง ทำให้เกิดเป็นสันทราย (Sand dunes) และหาดทราย (beach) ที่งอกยื่นออกไปในท้องทะเลตลอดเวลา เมื่อผสมผสานกับการกระทำของแม่น้ำลำคลองที่นำกรวด และโคลนตะกอนมาทับถมแล้วก็ทำให้เกิดที่ราบชายทะเลที่กว้าง เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเหตุนี้การตั้งแหล่งชุมชนของผู้คนแต่สมัยโบราณดึกดำบรรพ์จึงพบมากทางชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกนี้ ผลที่ตามมาก็คือ มีบ้านและเมืองหนาแน่นบนฝั่งทะเลด้านนี้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

ในขณะที่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเกิดที่ราบชายทะเลยื่นล้ำออกไป ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกกลับอยู่ในลักษณะตรงข้าม เพราะการกระทำของคลื่นลมที่แรงจัดนั้นทำให้เกิดการสึกกร่อน ชายฝั่งทะเลมีลักษณะสูงและเว้าแหว่ง น้อยแห่งที่จะมีบริเวณที่ราบและชายหาดที่ยาวเหมือนกับทางชายฝั่งด้านตะวันออก โดยสรุปก็คือ เป็นบริเวณที่สูงและภูเขาอยู่ชิดชายฝั่งทะเล ทำให้มีพื้นที่ทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้น้อย ไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานของผู้คนที่มีอาชีพในการเกษตร เหตุนี้แต่โบราณจึงไม่ใคร่มีผู้คนเข้าไปตั้งชุมชนบ้านเมือง กันอย่างหนาแน่น เหมือนกับทางชายฝั่งตะวันออก ผู้คนที่เข้ามาอยู่ในชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกนี้ตั้งแต่โบราณ คือ พวกที่มีอาชีพจับสัตว์น้ำตามชายฝั่งทะเล มักอาศัยอยู่ตามถ้ำเขา และเกาะแก่งที่มีอยู่มากมายกว่าทางชายฝั่งด้านตะวันออก ทั้งนี้เพราะการกระทำของคลื่นลมทำให้เกิดการเว้าแหว่งและเป็นเกาะขึ้นเป็นจำนวนมากนั่นเอง อาจกล่าวได้ว่า ในขณะที่กลุ่มชนรุ่นแรกๆ ที่อยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านจะวันออก ได้ปักหลักตั้งหลักแหล่งบ้านเมืองขึ้นอย่างถาวรนั้น ทางชายฝั่งด้านตะวันตกมีแต่กลุ่มชนที่อพยพร่อนเร่อาศัยอยู่ตามถ้ำเขา และเกาะแก่งชายทะเล มีอาชีพในการจับสัตว์น้ำและหาของทะเลเป็นสำคัญ ไม่มีการสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นแต่อย่างใด

การเกิดเป็นบ้านเมืองขึ้นในภาคใต้มีปัจจัยอื่น ๆ อีกนั่นคือ บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ เช่น แร่ดีบุก ที่อาจดึงดูดคนต่างถิ่นให้เขามาตั้งรกรากขุดแร่ทำเหมืองแร่กัน ปรากฏว่ามีหลักฐานทางด้านเอกสาร และด้านโบราณคดีว่า เกิดชุมชนบ้านเมืองของกลุ่มชนที่เข้ามาทำเหมืองแร่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นชาวอินเดียว และในระยะหลังๆ คือ ชาวจีนและคนจากถิ่นอื่นๆ นอกจากการทำเหมืองแร่แล้ว ก็เป็นการทำสวนยางพาราและการประมง ซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยหลัง ๆ ลงมาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการจะสรุปให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานชุมชนบ้านเมืองในภาคใต้ ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกนี้แล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่า บรรดาบ้านเมืองที่เกิดขึ้น และสืบทอดลงมาจนกระทั่งปัจจุบัน เพิ่งมามีขึ้นอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ แต่ครั้ง รัชกาลที่ 3-4 ลงมาเท่านั้นเอง

วัฒนธรรมครอบครัวและสังคม

ชาวภาคใต้ส่วนใหญ่อยู่ในสังคมเกษตรกรรม ที่ต้องพึ่งพาแรงงานครอบครัวชาวใต้จึงมักเป็นครอบครัวใหญ่ มีความสัมพันธ์กันดีระหว่างผู้สูงอายุ และบุตรหลาน มีวัฒนธรรมการผูกญาติผูกมิตร รักพวกพ้องและญาติอย่างเหนียวแน่น เป็นสังคมที่อบอุ่น มีนิสัยเอื้อเฟื้อต่อกัน เนื่องจากภาคใต้เคยชินต่อการพบกับคนแปลกหน้า ซึ่งผ่านเข้ามาติดต่อค้าขาย จึงเป็นผู้มีนิสัยนักเลง กล้าได้กล้าเสีย

 

วิวัฒนาการทางสังคมไทย
สมัยทวารวดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยหริภุญไชย
สมัยล้านนา
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สังคมไทยสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมไทยในภาคเหนือ
สังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคมไทยในภาคกลาง
สังคมไทยในภาคใต้
สังคมเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคใต้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคกลาง
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
ลักษณะของปัญหาสังคม
สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม
แนวทางในการศึกษาปัญหาสังคม
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาความยากจน
ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์
ด้านการศึกษาและสังคม
ปัญหาเด็กและเยาวชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com