สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พัฒนาการสังคมไทย
ดุจฤดี คงสุวรรณ์

ด้านการศึกษาและสังคม

  • สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรจัดโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเร่งด่วนในเรื่องโรคเอดส์
  • ปรับทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาให้เอื้อต่อการแก้ปัญหาโรคเอดส์อย่างมีประโยชน์ ให้ความรู้และส่งเสริมบทบาทของสมาคมครูและผู้ปกครอง ครูแนะแนว และทางการศึกษาให้สามารถดำเนินงานทุกวิถีทางเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยของสมาชิกในครอบครัวด้วย
  • ให้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในระดับครอบครัวให้ดีขึ้นเพื่อลดปัญหาการติดยาเสพติดและการค้าประเวณี
  • พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเอดส์

ด้านอื่น ๆ

  • จัดให้มีการสื่อสารสายตรง เพื่อให้คำปรึกษาและการประสานงานเพื่อการบำบัด รักษา และป้องกันโรคเอดส์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ควรจัดให้มีมาตรการสุขภาพอนามัย และกิจกรรมที่อาจจะมีเลือดออกจากร่างกาย
  • จัดให้มีกฎหมายสถานเริงรมย์ และสถานบริการต่าง ๆ ที่ใช้อำนาจผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

กล่าวโดยสรุป ปัญหาสังคม คือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ซึ่งอาจมองได้ทั้งในเชิงสัมพัทธ์และเชิงสัมบูรณ์ การมองปัญหาในเชิงสัมพัทธ์ ให้ความสำคัญแก่ความรู้สึกของคนในสังคมมากกว่าปรากฏการณ์ กล่าวคือ แม้จะมีปรากฏการณ์ของปัญหาแต่หากผู้คนในสังคมยอมรับได้ก็ไม่ถือว่ามีปัญหา แต่การมองปัญหาในเชิงสัมบูรณ์นั้นให้ความสำคัญแก่ปรากฏการณ์มากกว่าความรู้สึกของผู้คน ดังนั้นหากมีปรากฏการณ์ของปัญหาเกิดขึ้น แม้ผู้คนในสังคมเองจะยังไม่ตระหนักถือว่าเป็นปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการแก้ไข

ในส่วนของแนวคิดทฤษฎีที่พยายามอธิบายสาเหตุของปัญหาสังคมนั้นมีทั้งที่มองกันว่า ความผิดปกติเริ่มจากตัวปัจเจกชนแล้วก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมส่วนร่วม การแก้ไขจึงมุ่งเน้นแก้ไขตัวบุคคล ส่วนทฤษฎีที่มองเห็นว่าความผิดปกตินั้นเกิดจากสังคมรอบ ๆ ตัวและโครงสร้างสังคมที่กระทำต่อบุคคลทำให้บุคคลมีปัญหาในพฤติกรรมไม่สามารถดำเนินชีวิตเยี่ยงบุคคลอื่นได้ การแก้ไขปัญหาจึงควรมุ่งแก้ไขสังคมและปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคม

 

วิวัฒนาการทางสังคมไทย
สมัยทวารวดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยหริภุญไชย
สมัยล้านนา
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สังคมไทยสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมไทยในภาคเหนือ
สังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคมไทยในภาคกลาง
สังคมไทยในภาคใต้
สังคมเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคใต้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคกลาง
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
ลักษณะของปัญหาสังคม
สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม
แนวทางในการศึกษาปัญหาสังคม
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาความยากจน
ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์
ด้านการศึกษาและสังคม
ปัญหาเด็กและเยาวชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย