Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พัฒนาการสังคมไทย
ดุจฤดี คงสุวรรณ์

ด้านการศึกษาและสังคม

ด้านอื่น ๆ

กล่าวโดยสรุป ปัญหาสังคม คือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ซึ่งอาจมองได้ทั้งในเชิงสัมพัทธ์และเชิงสัมบูรณ์ การมองปัญหาในเชิงสัมพัทธ์ ให้ความสำคัญแก่ความรู้สึกของคนในสังคมมากกว่าปรากฏการณ์ กล่าวคือ แม้จะมีปรากฏการณ์ของปัญหาแต่หากผู้คนในสังคมยอมรับได้ก็ไม่ถือว่ามีปัญหา แต่การมองปัญหาในเชิงสัมบูรณ์นั้นให้ความสำคัญแก่ปรากฏการณ์มากกว่าความรู้สึกของผู้คน ดังนั้นหากมีปรากฏการณ์ของปัญหาเกิดขึ้น แม้ผู้คนในสังคมเองจะยังไม่ตระหนักถือว่าเป็นปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการแก้ไข

ในส่วนของแนวคิดทฤษฎีที่พยายามอธิบายสาเหตุของปัญหาสังคมนั้นมีทั้งที่มองกันว่า ความผิดปกติเริ่มจากตัวปัจเจกชนแล้วก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมส่วนร่วม การแก้ไขจึงมุ่งเน้นแก้ไขตัวบุคคล ส่วนทฤษฎีที่มองเห็นว่าความผิดปกตินั้นเกิดจากสังคมรอบ ๆ ตัวและโครงสร้างสังคมที่กระทำต่อบุคคลทำให้บุคคลมีปัญหาในพฤติกรรมไม่สามารถดำเนินชีวิตเยี่ยงบุคคลอื่นได้ การแก้ไขปัญหาจึงควรมุ่งแก้ไขสังคมและปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคม

 

วิวัฒนาการทางสังคมไทย
สมัยทวารวดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยหริภุญไชย
สมัยล้านนา
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สังคมไทยสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมไทยในภาคเหนือ
สังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคมไทยในภาคกลาง
สังคมไทยในภาคใต้
สังคมเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคใต้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคกลาง
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
ลักษณะของปัญหาสังคม
สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม
แนวทางในการศึกษาปัญหาสังคม
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาความยากจน
ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์
ด้านการศึกษาและสังคม
ปัญหาเด็กและเยาวชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com