Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาไทย

ความเบื้องต้น
แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก
ความเป็นมาของชนชาติไทย
กลุ่มที่เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดในถิ่นอื่นนอกจากดินแดนประเทศไทย
กลุ่มที่เชื่อว่า คนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ดินแดนประเทศไทยนี้เอง
วิวัฒนาการของสังคมไทยสมัยต่าง ๆ
ความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติไทย
ความเชื่อก่อนการนับถือพระพุทธศาสนา
ความเชื่อเมื่อนับถือพระพุทธศาสนา
ความเชื่อของคนไทยสมัยใหม่
ชนชาติไทยกับปรัชญา
ภูมิปัญญาไทย หรือ แนวคิดไทย
ปรัชญาไทย
วิธีคิดของคน
วิธีคิดของคนไทย
ระบบปรัชญาไทย 3 สาขา

ความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติไทย

คนไทยมาจากไหน ไม่ว่า จะด้วยเหตุผลและหลักฐานใดก็ตาม ที่คนไทยต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน เช่น หนีการรุกรานของเพื่อนบ้าน(จีน)ผู้แกร่งกว่า หรือ เพราะความจำเป็นเรื่องการแสวงหาถิ่นฐานอันอุดมสมบูรณ์ ชาวไทยก็ได้อพยพร่นลงมาทางตอนใต้แถบแหลมอินโดจีน ซึ่งในถิ่นนี้ก็มีเผ่าพื้นเมืองเดิม(มอญ เขมร ละว้า และอื่นๆ) ครอบครองอยู่แล้ว ความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยย่อมมีเอกลักษณ์ของตน แต่เมื่อเคยอยู่กับจีนก็รับอิทธิพลจากจีนที่ถือว่าเจริญกว่าตนติดตัวมาด้วย และเมื่อมาอยู่ร่วมกลุ่มชาติพันธุ์แถบแหลมอินโดจีน(มอญ เขมร และละว้า) ก็ต้องผสมกลมกลืนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันและกัน และโดยเฉพาะแหลมอินโดจีนนี้ อยู่ใกล้อินเดียซึ่งมีวัฒนธรรมเจริญกว่า จึงยอมรับเอาศาสนา ปรัชญา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ที่ชาวอินเดียนำมาเผยแพร่ แล้วปรับปรุงเอามาเป็นสมบัติของตน

เนื่องจากชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในหลายท้องถิ่น กว่าจะมาลงตัวที่ดินแดนแถบอินโดจีนในปัจจุบัน หรืออยู่ที่แถบนี้มาก่อนก็ตาม ภูมิภาคนี้มีอากาศสบาย ไม่ร้อน ไม่หนาวเกินไป ทั้งไม่เคยประสบภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วมหนัก และพายุร้าย ดุจชนชาติอื่นๆ พื้นที่ทั่วไปอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร ชาวไทยส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรมสืบสานมาแต่โบราณ มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของพืชผลโดยอาศัยน้ำ ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมน้ำ”

การที่ชาวไทยมีภูมิหลังความเป็นมาอันยาวนาน ย่อมมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบเนื่องมามิได้ขาดสาย ลักษณะของชนชาติไทยมีน้ำใจกว้าง ยอมรับอะไรใหม่ๆได้ไม่ยากนัก ปรับตัวเก่ง รู้จักผสมผสานและรวบรวมจุดดีของสังคมรอบตัวมาไว้ เช่น ความมุมานะบากบั่นของชาวจีน ความเป็นนักปรัชญาของชาวอินเดีย ความรู้ทันสมัยของชาวตะวันตก สิปปนนท์ เกตุทัต กล่าวว่า “สังคมไทยมีลักษณะหลากหลาย แต่ก็มีเอกภาพในภาษาและวัฒนธรรม” สรุปความว่า สิ่งใดที่เป็นความเชื่อหรือวิทยาการของชนชาติที่เจริญกว่า ต่างก็มีอยู่ในกลุ่มคนไทยแทบทั้งสิ้น จะแบ่งความเชื่อของชนชาติไทยเป็น 3 ระยะ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com