ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาไทย

พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

       เนื่องจากชาวไทยแต่อดีต มีความสัมพันธ์ และได้รับการถ่ายทอดทางความคิดและความเชื่อมาจากปรัชญาตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ และสืบสานกันมานาน โดยเฉพาะแนวคิดแบบอินเดียและพระพุทธศาสนา ดังนั้น มุมมองชีวิตที่เรียกว่า ชีวทรรศน์ หรือ มุมมองโลกที่เรียกว่า โลกทรรศน์ ย่อมจะคล้ายคลึงหรือเป็นอย่างเดียวกันกับของกลุ่มอารยธรรมที่เจริญกว่าและมีอิทธิพลเหนือตนเอง อย่างไรก็ตาม ชาวไทยเป็นชาติที่ปรับตัวเองเก่ง ทั้งมีการโอนอ่อนผ่อนตาม มีการประนีประนอมสูง รู้จักให้อภัย รู้จักการเสียสละ อันแสดงถึงความเป็นผู้มีน้ำใจกว้าง เป็นนักประชาธิปไตย และสามารถจะอยู่ได้หรือเข้าได้กับทุกสังคมรอบตัว ยอมรับเอาอารยธรรมอื่นๆซึ่งได้เลือกสรรแล้วว่ามิได้เป็นพิษเป็นภัยแก่สังคมของตน สามารถหล่อหลอม ประยุกต์มาใช้เป็นของตนได้อย่างเหมาะสม

ปรัชญาไทย สมัยก่อน มีส่วนคล้ายปรัชญาแบบพุทธ ต่อมา เมื่อนับถือพระพุทธศาสนา ก็เป็นแบบพุทธปรัชญาชัดเจน เพราะพระพุทธศาสนาคือรากฐานแห่งภูมิปัญญาไทย ปรัชญาไทย เป็นแบบสัจนิยมที่มองโลกตามความเป็นจริง และรู้จักปล่อยวาง ไม่จริงจังกับโลก แบบคนแบกโลก หรือ อมทุกข์ ในเมื่อรู้แก่นแท้หรือความจริงของสิ่งต่างๆ แสวงหาความรู้จากข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติได้ ไม่ยึดอุดมคติเกินไป วิถีปฏิบัติทางจริยศาสตร์ ก็ยึดทางสายกลางเข้าทำนอง “แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างเอาไว้” “มีทางถอยให้กับตนเอง ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ตามสถานการณ์” โลกทรรศน์ไทย มองสรรพสิ่ง เป็นองค์รวม มีความสัมพันธ์กันประดุจลูกโซ่ ทั้งในสิ่งธรรมชาติ มนุษย์สังคม และสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นกระบวนการที่เอื้ออิงอาศัยกันและกัน มิได้แยกจากกันเด็ดขาด ดำเนินชีวิตตามแนวคิดความสัมพันธ์องค์รวมที่กล่าวมา นี่คือ เอกลักษณ์ของ ปรัชญาไทย

ความเบื้องต้น
แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก
ความเป็นมาของชนชาติไทย
กลุ่มที่เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดในถิ่นอื่นนอกจากดินแดนประเทศไทย
กลุ่มที่เชื่อว่า คนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ดินแดนประเทศไทยนี้เอง
วิวัฒนาการของสังคมไทยสมัยต่าง ๆ
ความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติไทย
ความเชื่อก่อนการนับถือพระพุทธศาสนา
ความเชื่อเมื่อนับถือพระพุทธศาสนา
ความเชื่อของคนไทยสมัยใหม่
ชนชาติไทยกับปรัชญา
ภูมิปัญญาไทย หรือ แนวคิดไทย
ปรัชญาไทย
วิธีคิดของคน
วิธีคิดของคนไทย
ระบบปรัชญาไทย 3 สาขา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย