Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

1. ประเทศไทยเริ่มบรรจุแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 โดยมีนโยบายในการรักษาดุลยภาพสิ่งแวดล้อมของชาติมิให้เกิดอันตรายต่อประเทศ และใช้มาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังได้มีการระบุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช 2521

2. การจัดระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ได้แก่ การเข้าแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน การจัดระเบียบดังกล่าวประกอบด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และปัญหาสิ่งแวดล้อมพรหมแดนร่วมกัน และวิธีการแก้ไขที่ใช้ส่วนใหญ่ได้แก่การจัดตั้งหน่วยงานระหว่างประเทศขึ้น การกำหนดสิทธิในการก่อให้เกิดมลพิษ การรับภาระร่วมกัน การตั้งกองทุนและการประกาศเขตแดน

3. แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของไทยในอนาคตประกอบด้วยการหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้นจากด้านต่างๆ และแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

นโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของไทย

นโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5 เหมือนกันอยู่หลายประเดน เช่น ในเรื่องการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ส่วนทางด้านความแตกต่างนั้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5ได้แจกแจงรายละเอียดอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องมาตรการการพัฒนาซึ่งแยกออกเป็นทั้งทางด้านการควบคุมทางด้านระบบบริหารและทางด้านกฎหมาย

การจัดระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศคือ การศึกษาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือประเทศหนึ่งประเทศใดแล้วมีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เหตุที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะถ้าปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นอาจเป็นชนวนให้เกิดการพิพาทและทำให้มนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ประสบอันตรายได้ ตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาร่วมกันและมีผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ได้แก่ ปัญหากัมมันตภาพรังสีจากการทดลองระเบิดปรมนูในบรรยากาศ ปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันปิโตรเลียมในทะเลและมหาสมุทรที่ทำให้การประมงของประเทศต่างๆ เสียหาย ทำให้สัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในบริเวณนั้นตาย ปัญหาการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงที่กระทบอุณหภูมิโลก เป็นต้น

แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของไทยในอนาคต

แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทสไทยในอนาคตประกอบด้วยการหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากด้านต่างๆ และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

ปัญหาสภาพแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สถาบันสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com