สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

  1. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเป็นวิชาที่ช่วยให้มีการประเมินนโยบายเศรษฐกิจอย่างมีหลักเกณฑ์ ทั้งนี้เพื่อหาลู่ทางการเสนอแนะนโยบายที่จะก่อให้เกิดสวัสดิการสูงสุดแก่สังคม
  2. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อมในสมัยแรกได้รับอิทธิพลจากสำนักอรรถประโยชน์นิยม ต่อมามีความพยายามที่จะใช้วิจารณญาณขั้นต่ำ ในการวิเคราะห์ปัญหาสวัสดิการ วิจารณญาณของพาเรโต้ เป็นแนวคิดหลักที่ใช้ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการในปัจจุบัน
  3. การประเมินนโยบายเศรษฐกิจจะยึดหลักประสิทธิภาพและการกระจายรายได้
  4. ระเบียบวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการคือ การใช้เศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย และการใช้การวิเคราะห์แบบดุลยภาพทั่วไปเป็นกรอบในการศึกษา

ความสำคัญ ความหมายและวัตถุประสงค์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
พัฒนาของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
ระเบียบวิธีและขอบเขตการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย