Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

ระเบียบวิธีและขอบเขตการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

1. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการในเชิงพรรณาเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่เป็นอยู่ สิ่งที่เคยเป็นและกำลังจะเกิดขึ้น ส่วนเศรษฐศาสตร์สวัสดิการในเชิงนโยบายเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งต้องอาศัยวิจารณญาณเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสิน

2. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการมักจะต้องใช้การวิเคราะห์แบบดุลภาพทั่วไปเป็นเครื่องมือในการศึกษา เพราะเศรษฐศาสตร์สวัสดิการศึกษาความเป็นอยู่ของคนทุกคนในสังคม นอกจากนั้นการศึกษาเงื่อนไขของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิจะต้องศึกษาถึงผลกระทบของการโยกย้ายทรัพยากรระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆ ด้วย

3. การศึกษาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเริ่มจากการศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ที่ทำให้สังคมบรรลุภาวะสวัสดิการสูงสุด ปัจจัยที่ทำให้เงื่อนไขเหล่านี้ไม่เป็นจริง และการดัดแปลงเงื่อนไขเพื่อหาดุลภาพใหม่ที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ศึกษาเรื่องกำเนิดและวิวัฒนาการของสถาบัน การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินนโยบาย ศึกษาถึงปัญหาเศรษฐกิจและการใช้ระบบการเมืองแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการในเชิงพรรณาและเชิงนโยบาย

1. เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณาศึกษาภาวะที่เป็นอยู่ ที่เคยเป็นและที่กำลังจะเป็นโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษา ส่วนเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายเป็นการศึกษาถึงเรื่องที่ควรจะเป็นโดยอาศัยข้อสรุปจากเศรษฐศาสตร์เชิงพรรณาร่วมกับการใช้วิจารณญาณและความรู้เกี่ยวกับความจริงในโลก

2. นักเศรษฐศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงสามารถแสดงความเห็นหรือวิจารณญาณได้มากพอๆ กับประชาชนทั่วไป แต่ในกรณีของวิจารณญาณแบบอัตวิสัยนั้น นักเศรษฐศาสตร์อาจใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดทำข้อเสนอแนะและความเห็นทางนโยบายที่กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าประชาชนทั่วไปข้อเสนอดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้สังคมอยู่ดีกินดีมากขึ้น

การวิเคราะห์แบบดุลยภาพทั่วไปและแบบดุลยภาพบางส่วน

โดยทั่วไปแล้วเราต้องใช้ดุลภาพทั่วไปเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพราะปัญหาสวัสดิการเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาถึงบุคคลบางคน หน่วยผลิตทุกหน่วย และอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรม นอกจากนั้นในการศึกษาเงื่อนไขการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น เราจะต้องพิจารณาผลกระทบที่เกิดต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจสามารถใช้การวิเคราะห์แบบดุลยภาพบางส่วนเป็นกรอบในการศึกษาปัญหาสวัสดิการบางปัญหาได้

ความสำคัญ ความหมายและวัตถุประสงค์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
พัฒนาของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
ระเบียบวิธีและขอบเขตการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com