สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

ระเบียบวิธีและขอบเขตการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

1. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการในเชิงพรรณาเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่เป็นอยู่ สิ่งที่เคยเป็นและกำลังจะเกิดขึ้น ส่วนเศรษฐศาสตร์สวัสดิการในเชิงนโยบายเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งต้องอาศัยวิจารณญาณเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสิน

2. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการมักจะต้องใช้การวิเคราะห์แบบดุลภาพทั่วไปเป็นเครื่องมือในการศึกษา เพราะเศรษฐศาสตร์สวัสดิการศึกษาความเป็นอยู่ของคนทุกคนในสังคม นอกจากนั้นการศึกษาเงื่อนไขของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิจะต้องศึกษาถึงผลกระทบของการโยกย้ายทรัพยากรระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆ ด้วย

3. การศึกษาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเริ่มจากการศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ที่ทำให้สังคมบรรลุภาวะสวัสดิการสูงสุด ปัจจัยที่ทำให้เงื่อนไขเหล่านี้ไม่เป็นจริง และการดัดแปลงเงื่อนไขเพื่อหาดุลภาพใหม่ที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ศึกษาเรื่องกำเนิดและวิวัฒนาการของสถาบัน การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินนโยบาย ศึกษาถึงปัญหาเศรษฐกิจและการใช้ระบบการเมืองแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการในเชิงพรรณาและเชิงนโยบาย

1. เศรษฐศาสตร์เชิงพรรณาศึกษาภาวะที่เป็นอยู่ ที่เคยเป็นและที่กำลังจะเป็นโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษา ส่วนเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายเป็นการศึกษาถึงเรื่องที่ควรจะเป็นโดยอาศัยข้อสรุปจากเศรษฐศาสตร์เชิงพรรณาร่วมกับการใช้วิจารณญาณและความรู้เกี่ยวกับความจริงในโลก

2. นักเศรษฐศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงสามารถแสดงความเห็นหรือวิจารณญาณได้มากพอๆ กับประชาชนทั่วไป แต่ในกรณีของวิจารณญาณแบบอัตวิสัยนั้น นักเศรษฐศาสตร์อาจใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดทำข้อเสนอแนะและความเห็นทางนโยบายที่กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าประชาชนทั่วไปข้อเสนอดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้สังคมอยู่ดีกินดีมากขึ้น

การวิเคราะห์แบบดุลยภาพทั่วไปและแบบดุลยภาพบางส่วน

โดยทั่วไปแล้วเราต้องใช้ดุลภาพทั่วไปเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพราะปัญหาสวัสดิการเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาถึงบุคคลบางคน หน่วยผลิตทุกหน่วย และอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรม นอกจากนั้นในการศึกษาเงื่อนไขการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น เราจะต้องพิจารณาผลกระทบที่เกิดต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจสามารถใช้การวิเคราะห์แบบดุลยภาพบางส่วนเป็นกรอบในการศึกษาปัญหาสวัสดิการบางปัญหาได้

ความสำคัญ ความหมายและวัตถุประสงค์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
พัฒนาของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
ระเบียบวิธีและขอบเขตการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย