สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

พัฒนาของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

1. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการในยุคแรกของพิกู ได้รับอิทธิพลจากสำนักอรรถประโยชน์นิยม เน้นเรื่องการกระจายรายได้เพื่อคนจน แต่ในภายหลังได้รับอิทธิพลจากวิจารณญาณพาเรโต้ และเน้นเรื่องประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

2. ภาวะที่เหมาะสมที่สุดตามหลักพาเรโต้ที่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเงื่อนไข 3ประการ ส่วนภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ฟังก์ชั่นสวัสดิการสังคมจะเกิดขึ้นเมื่อสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับสูงสุด

3. วิจารณญาณพาเรโต้ที่ใช้ในการกำหนดภาวะเหมาะสมที่สุดในการใช้ทรัพยากรมีข้อบกพร่องบางประการ

4. การประเมินนโยบายเศรษฐกิจในยุคแรกของวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เน้นเรื่องการกระจายรายได้ แต่การประเมินนโยบายเศรษฐกิจในภายหลังตามข้อเสนอของ คาลดอร์-ฮคซ์และซีทอฟสกี้ กลับเน้นเรื่องประสิทธิภาพเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

ประวัติทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการโดยสังเขป

หน่วยวัดแบบคาร์ดินัล เช่น ปริมาตร น้ำหนัก ส่วนสูง หน่วยวัดแบบออร์ดินัล เช่น ลำดับที่รัชการ ลำดับที่จากผลการสอบ

แนวคิดสำคัญของพิกู คือ สังคมจะได้รับสวัสดิการสูงขึ้น ถ้ามีการโยกย้ายรายได้จากคนรวยมาให้คนจน เพราะพิกูเชื่อในลัทธิอรรถประโยชน์นิยม กล่าวคืออรรถประโยชน์สามารถจัดเป็นหน่วยๆ และบุคคลทุกคนจะมีเส้นความพอใจหน่วยสุดท้ายเส้นเดียวกัน ข้อสมมุติของพิกูถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบความพอใจของมนุษย์ และความพอใจของมนุษย์ย่อมแตกต่างกัน หลังจากคำวิจารย์ดังกล่าวก็มีการปรับปรุงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการของพิกูเป็น 2 แนวทาง แนวทางแรกคือการพัฒนาหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินนโยบายเศรษฐกิจ โดยอาศัยหลักวิจารณญาณขั้นต่ำ แนวทางที่สองคือการพัฒนาเงื่อนไขการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ต้องมีการเปรียบเทียบความพอใจระหว่างบุคคล

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะเหมาะสมที่สุด

1. ภาวะเหมาะสมที่สุดตามหลักการพาเรโตเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่ถึงภาวะเหมาะสมที่สุดแล้วจะทำให้คนบางคนได้รับความพอใจสูงสุด ขณะที่คนอื่นๆ ได้รับความพอใจลดลง โดยมีเงื่อนไขสำคัญ 3 ประการที่จะทำให้เราบรรลุภาวะเหมาะสมที่สุดดังกล่าวได้

2. ข้อบกพร่องที่สำคัญ คือ ข้อเสนอแนะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากวิจารณญาณดังกล่าว อาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนรวย โดยที่คนจนไม่ได้ประโยชน์เลย นอกจากนั้นนโยบายเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายที่ปกป้องหรือค้ำจุน สภาพเศรษฐกิจและสถาบันในรูปปัจจุบัน

การประเมินนโยบายเศรษฐกิจ

1. การประเมินนโยบายเศรษฐกิจต้องพิจารณา ผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และผลกระทบต่อปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

2. หลักทรัพย์ของคาลดอร์เน้นเรื่องประสิทธิภาพ แต่ละเลยเรื่องการกระจายรายได้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบคือ นโยบายเศรษฐกิจใดก็ตามที่ทำให้ผู้ได้รับประโยชน์สามารถจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้เสียประโยชน์ หลังจากการชดเชยแล้วหากผู้ได้รับประโยชน์ได้รับความพอใจมากขึ้น และผูเสียประโยชน์ยินยอมให้มีการดำเนินนโยบายนั้นๆ นโยบายนั้นย่อมผ่านการทดสอบ แสดงว่าสังคมจะได้รับสวัสดิการสูงสุดขึ้นกว่าเดิม เมื่อมีการนำนโยบายใหม่ที่ผ่านการทดสอบมาใช้ดำเนินการ

ความสำคัญ ความหมายและวัตถุประสงค์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
พัฒนาของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
ระเบียบวิธีและขอบเขตการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย