Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์กำลังคน

กำลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

  1. กำลังคนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และคุณภาพของกำลังคนหมายถึงผลิตภาพของกำลังคน
  2. การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ต้องอาศัยความพร้อม การเตรียมการที่ดีของกำลังคน และการพัฒนากำลังคนให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

กำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

  1. กำลังคนมีความสำคัญทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ซึ่งคุณภาพของกำลังคนหมายถึงผลิตภาพหรือประสิทธิภาพในการผลิตของกำลังคนนั้น
  2. ฟังก์ชันการผลิตที่ใช้อธิบายการสร้างผลผลิตและการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น โดยทั่วไปแล้ว จะพิจารณาปัจจัยการผลิตเชิงปริมาณ คือ แรงงาน ทุนกายภาพ และปัจจัยอื่นๆ
  3. คุณภาพของกำลังคน มีบทบาทต่อการสร้างผลผลิตและรายได้ไม่น้อยไปกว่าปริมาณของกำลังคนที่มี
  4. การพัฒนากำลังคนในรูปแบบต่างๆ จึงมีบทบาทและสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ความหมายของคุณภาพของกำลังคน

คุณภาพของกำลังคน หมายถึง ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพในการผลิตของกำลังคน

การพัฒนาเศรษฐกิจและฟังก์ชันการผลิต

ฟังก์ชันการผลิตที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้โดยทั่วไปนั้น แสดงถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิต 3 ส่วนคือ
ปริมาณแรงงาน (L)
ทุนกายภาพ (K)
และปัจจัยอื่น ๆ (R)
ซึ่งอาจแสดงในรูปของฟังก์ชันได้ว่า Y= f(K,L,R)

บทบาทของปริมาณและคุณภาพของกำลังคนต่อการเพิ่มผลผลิตและรายได้

ทุนมนุษย์หรือคุณภาพของกำลังคนนั้นมีบทบาทในการสร้างผลผลิตและรายได้

การพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนากำลังคนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

กำลังคนกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยี

  1. กำลังคนมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยีอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านความพร้อม และการได้รับการเตรียมการที่จะใช้ และ ประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มีผลิตภาพสูงขึ้น
  2. การพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยีอาจทำได้หลานรูปแบบ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การสาธารณสุขและการย้ายถิ่น เป็นต้น
  3. การพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยีในประเทศไทยนั้น ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดมา และได้วางแผนดำเนินการเป็นหลายรูปแบบ

กำลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยี

สาระสำคัญของกำลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยี คือ

1. กำลังคนต้องมีความพร้อม และได้รับการวางแผนเตรียมการให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะใช้ในการพัฒนานั้นๆ
2. กำลังคนต้องได้รับการเตรียมการที่จะใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง เฉพาะด้านเฉพาะเรื่อง
3. กำลังคนต้องสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
4. กำลังคนต้องมีผลิตภาพสูง

การเตรียมพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยี
การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทำได้โดยการศึกษา ฝึกอบรม การสาธารณสุขและการย้ายถิ่นเป็นต้น

การพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยี ในประเทศไทย

การพัฒนากำลังคนในประเทศไทยนั้น ได้กำหนดแนวทางและนโยบายไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดมา โดยเน้นถึงการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้กำลังคนทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยีเป็นหลัก ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และ 3 นั้น ยังปรากฏการขาดแคลนกำลังคนอยู่มากในหลายสาขาและหลายอาชีพ การพัฒนากำลังคนได้บรรลุเป้าหมายด้วยดี และกลับปรากฏการผลิตกำลังคนมากเกินความต้องการในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และรุนแรงมากขึ้นในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5

กำลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์
การลงทุนในทุนมนุษย์
กำลังคนกับการศึกษา
การฝึกอบรม
การลงทุนในสุขภาพอนามัย
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายกำลังคน
กำลังคนกับตลาดแรงงาน
กำลังแรงงานและการเข้าร่วมแรงงาน
ผลิตภาพของแรงงาน
การมีงานทำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
เทคนิคการวางแผนกำลังคน
การวางแผนและนโยบายกำลังคนในประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com