สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์กำลังคน

การลงทุนในทุนมนุษย์

 1. การปูพื้นฐานด้านการตัดสินใจในการลงทุน โดยอาศัยการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทราบ นักศึกษาควรทำความเข้าใจกับข้อสมมติตลอดจนแนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการใช้วิธีนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจลงทุนมนุษย์ ในแต่ละเรื่องเช่น การศึกษา การฝึกอบรมและการสาธารณสุขต่อไป
 2. ในการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้นั้น จำเป็นต้องทราบต้นทุนและผลได้ของโครงการโดยสามารถตีมูลค่าเป็นตัวเลข และสามารถเปลี่ยนกระแสของต้นทุนและผลได้ให้มาอยู่ในรูปที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เพราะผลของโครงการเกิดขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นต้องทราบช่วงอายุของโครงการ ต้นทุนและผลได้ในอนาคต ตลอดจนอัตราลดที่คำนวณหามูลค่าปัจจุบัน
 3. การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการลงทุน โดยอาศัยวิธีการคิดอัตราผลตอบแทนภายในทำให้ทราบประสิทธิภาพในการลงทุนของโครงการ แต่อาจจะไม่ทราบขนาดของโครงการว่าเล็กใหญ่เพียงใด
 4. การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล อาจจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ เมื่อผลได้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น ไม่สามารถนำมาคิดคำนวณเป็นตัวเงินได้ครบถ้วน
 5. การวิเคราะห์โครงการด้วยหลักเกณฑ์ของการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ กับการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนั้น ควรจะได้มีการนำมาใช้กันอย่างจริงจัง และกว้างขวางมากขึ้น เพราะผลจากการวิเคราะห์จะให้ข้อสนเทศที่มีประโยชน์มาก ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผน ผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการนั้นๆ ด้วย

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์

 1. ในการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโครงการทางด้านการลงทุนในทุนมนุษย์นั้น ยังไม่มีการขยายความออกมาอย่างกว้างขวางมากนัก เพราะยังไม่ทราบว่าผลของโครงการนั้นจะเป็นอย่างไร สามารถวัดผลได้หรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับผลผลิต ของโครงการทางด้านสังคมนั้นจะแตกต่างจากโครงการทางด้านอื่นๆ ซึ่งโครงการเหล่านั้น มักจะทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับผลผลิต ขณะที่โครงการลงทุนในทุนมนุษย์ด้านต่างๆ นั้นทำได้ยาก
 2. การลงทุนในทุนมนุษย์เกี่ยวข้องกับอุปทานของแรงงานในระยะยาว การตัดสินใจลงทุนในปัจจุบันจะส่งผลต่อไปในวันข้างหน้าอีกเป็นเวลานาน แต่ละครอบครัวจึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจให้รอบครอบก่อนการดำเนินการให้เป็นจริง
 3. การที่เราจะเลือกการลงทุนในโครงการใดนั้น จะต้องเปรียบเทียบดูว่า มูลค่าของผลได้ปัจจุบันของโครงการลงทุนโครงการหนึ่งสูงกว่ามูลค่าของต้นทุนปัจจุบันของโครงการนั้นหรือไม่ ถ้าสูงกว่า เราก็เลือกลงทุนในโครงการนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ถ้ามูลค่าปัจจุบันของผลได้สุทธิ ภายใต้อัตราลดที่กำหนดให้ มีมากกว่าศูนย์เราก็เลือกลงทุนในโครงการนั้น
 4. การนำเอาอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มาใช้ในการตัดสินใจนั้น จะต้องเปรียบเทียบระหว่าง IRR กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด (ซึ่งเป็นค่าเสียโอกาสของทุน) ถ้าค่า IRR มากกว่า เราก็เลือกเอาโครงการนั้นมาลงทุน

หลักและแนวคิดในการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์

การลงทุนในทุนมนุษย์ เป็นการเพิ่มคุณภาพของแรงงาน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในปัจจุบัน แต่ผลตอบแทนที่ได้นั้น บังเกิดขึ้นตลอดชั่วอายุขัยของบุคคลนั้น ซึ่งระดับของการตัดสินใจลงทุนอาจจะอยู่ในระดับบุคคลหรือครัวเรือน หรือในระดับที่สูงกว่า เช่น ระดับบริษัท หรือระดับประเทศก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจระดับใดก็ตาม จะเผชิญกับปัญหาความจำกัดของทรัพยากร การวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ เสนอให้เลือกลงทุนในโครงการที่จะมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เครื่องมือที่ช่วยการตัดสินใจลงทุนในมนุษย์ให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่วิธีการหามูลค่าปัจจุบัน และอัตราผลตอบแทนภายในที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและผลได้ของโครงการต่างๆ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์ : กฎว่าด้วยมูลค่าปัจจุบัน

 1. การเลือกโครงการที่จะลงทุนโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันนี้ ทำได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสผลได้ กับ มูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุน โครงการหนึ่งเหมาะสมจะลงทุนต่อเมื่อ มูลค่าปัจจุบันของผลได้ของโครงการสูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนของโครงการ หรือ ผลได้สุทธิปัจจุบันมีค่ามากกว่าศูนย์นั่นเอง
 2. การตัดสินใจเลือกอัตราส่วนลดทำได้อย่างไร อัตราส่วนลดแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ และสภาพตลาดเงินทุน อัตราลดที่เหมาะสมควรจะเป็นอัตราลดที่ได้จากอัตราดอกเบี้ยของโครงการลงทุนระยะยาว ผู้ตัดสินใจควรจะกำหนดสถานการณ์ (Scenario) ของอัตราดอกเบี้ยในหลายระดับ เพื่อเปรียบเทียบหาค่าของอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว ว่าควรจะตกอยู่ในช่วงใด

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์ : กฎว่าด้วยอัตราผลตอบแทนภายใน

กฎว่าด้วยอัตราผลตอบแทนภายใน คืออัตราที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของ ผลได้สุทธิ จากการลงทุนมีค่าเท่ากับศูนย์

การนำเอาอัตราผลตอบแทนภายในไปใช้ในการตัดสินใจนั้น ผู้ตัดสินใจจะนำอัตราที่คำนวณได้นี้ไปเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ถ้าอัตราผลตอบแทนภายในมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเราก็จะลงทุนในโครงการนั้น

การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรของโครงการลงทุนในทุนมนุษย์ทางด้านสังคม

 1. การตัดสินใจในการลงทุนในทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาวนั้น ผูกพันอยู่เป็นอย่างมากกับทรัพยากรที่มีจำกัดของประเทศหรือของสังคม การตัดสินใจเพื่อเลือกใช้ทรัพยากรต่างๆ ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่มีระบบ การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ผู้วางแผนควรนำมาใช้ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจถูกต้อง และเป็นการใช้ทรัพยากรของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การประยุกต์เครื่องมือการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้กับการประเมินโครงการทางด้านสังคม จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับการวัดผลได้ และต้นทุนของโครงการทางด้านสังคมอย่างละเอียด
 3. โครงการที่มีผลต่อสังคมส่วนรวมที่เด่นชัด และเป็นโครงการที่จำเป็นต่อประเทศชาติ แต่มีปัญหาในการวัดขนาดของผลได้ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ควรทำการวิเคราะห์โครงการดังกล่าวด้วยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ แต่ควรจะใช้การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลแทน วิธีนี้จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถตัดสินใจว่า ควรจะเลือกมาตรการใดเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

แนวคิดในการวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการทางด้านสังคม

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ใช้กับโครงการที่มีข้อมูลต่างๆ ทั้งในด้านต้นทุนขผลได้ในอนาคต วิธีการนี้ช่วยให้ผู้วางนโยบายสามารถประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการที่กำลังจะจัดทำได้ ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดได้อย่างถูกต้อง แต่ตามสภาพเป็นจริงแล้ว ผลได้ของโครงการทางสังคมหลายโครงการ เช่น โครงการศึกษาของรัฐ เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าเกิดผลได้ต่อสังคมในด้านการช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับทุนมนุษย์ แต่ผลได้ดังกล่าวนี้ยากจะคำนวณมาได้เป็นตัวเงิน ฉะนั้น การใช้ วิธีต้นทุน-ประสิทธิผล จึงมีความสำคัญและนิยมใช้กันมากขึ้นในระยะต่อๆ มา

รายละเอียดในการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ ของโครงการทางด้านสังคม

ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณด้วยวิธี ต้นทุน-ผลได้ โดยสรุปเป็นดังนี้

1. รายละเอียดของต้นทุนและผลได้
2. การวัด ต้นทุน-ผลได้ ทางสังคม
3. การกำหนดราคา
4. ผลด้านความเสมอภาค
5. ผลกระทบภายนอก
6. อัตราลด

รายละเอียดในการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของโครงการทางด้านสังคม

ประโยชน์ของการใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ คือ

 1. สามารถใช้ได้กับโครงการ ที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างมากมาย โดยไม่ต้องคำนวณผลได้ ซึ่งโดยทั่วไปวัดค่าเป็นตัวเงินยากมาก
 2. สามารถนำมาใช้ในการจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการได้
 3. สามารถใช้กับโครงการที่มีเป้าหมายหลายอย่างได้

กำลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์
การลงทุนในทุนมนุษย์
กำลังคนกับการศึกษา
การฝึกอบรม
การลงทุนในสุขภาพอนามัย
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายกำลังคน
กำลังคนกับตลาดแรงงาน
กำลังแรงงานและการเข้าร่วมแรงงาน
ผลิตภาพของแรงงาน
การมีงานทำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
เทคนิคการวางแผนกำลังคน
การวางแผนและนโยบายกำลังคนในประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย