Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์

กลุ่มผลประโยชน์ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่

คุณลักษณะเฉพาะของกลุ่ม

คณะกรรมการปฏิบัติการทางการเมือง (Political Action Committee –PACs)

เป็นองค์กรที่มีมุ่งเน้นการปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริง คือจะเน้นการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางกรเมืองที่ต้องการโดยเร็ว และเป็นแหล่งระดมเงินทุนขนาดใหญ่ในการรณรงค์ทางการเมืองในระดับมลรัฐ

กลุ่มผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น จะมีบทบาทสำคัญมากกว่ากลุ่มผลประโยชน์ในระดับมลรัฐหรือระดับประเทศ ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ระดับท้องถิ่นจำแนกได้คือ

ความสำคัญและประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่อการเมืองอเมริกาในอเมริกากลุ่มการเมืองจะมีความสำคัญในหลายๆ ด้าน ได้แก่

ประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่อสังคมพหุนิยม

ผลประโยชน์ของกลุ่ม มาฮูด ได้อธิบายว่า ผลประโยชน์ของกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะของกลุ่ม ที่เป็นประโยชน์ รูปธรรม และนามธรรมไว้ คือ

ประโยชน์รูปธรรม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่มจัดตั้งเพื่อจัดหาผลประโยชน์ ความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับสมาชิก เช่น กลุ่มธุรกิจการค้า กลุ่มสหภาพแรงงาน เป้าหมายในเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ ภาษี

ประโยชน์นามธรรม
ผลประโยชน์ที่เป็นทางการ โดยจะเรียกร้องเรื่องสถานภาพส่วนบุคคลและการยอมรับของสังคม และความพึงพอใจส่วนบุคคล

มาฮูด ได้อธิบายถึงผลประโยชน์ที่มีวัตถุประสงค์ต่อคนส่วนรวมที่เป็นประโยชน์รูปธรรม และนามธรรมไว้ คือ

ประโยชน์รูปธรรม
ผลประโยชน์ด้านนโยบาย มุ่งเน้นการกำหนดนโยบาย หรือการบัญญัติกฎหมายเพื่อการอยู่ดี กินดี และการสงบเรียบร้อยทางสังคม เช่น การต่อต้านการสูบบุหรี่ การควบคุมอาวุธ การทำแท้งเสรี

ประโยชน์นามธรรม
ผลประโยชน์เฉพาะเจาะจง เป็นการเรียกร้องเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น การจัดการมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ

บทบาทและกลยุทธ์ในการกดดันทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ วิธีการที่กลุ่มผลประโยชน์ใช้ในการแทรกแซง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ

 1. การเข้าร่วมรณรงค์ในสังคม โดยการเข้ามีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคม
 2. การล็อบบี้ คือการที่นักล็อบบี้เข้าไปติดต่อกับฝ่ายรัฐบาล โดยการเข้าไปเสนอข้อเรียกร้องกลุ่ม หรือให้คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อขอความร่วมมือจากฝ่ายรัฐบาลให้ออกเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดนโยบายที่กลุ่มตนต้องการ
  การล็อบบี้โดยตรง โดยการให้นักล็อบบี้เข้าไปติดต่อกับสมาขิกสภานิติบัญญัติโดยตรง
  การล็อบบี้ทางอ้อม โดยนักล็อบบี้จะทำงานผ่านตัวกลางคือ นักการเมือง ให้นักการเมืองเป็นผู้วิ่งเต้นช่วยเจรจากับสมาชิกสภานิติบัญญัติแทน
  การล็อบบี้จการประชาชนโดยการรณรงค์ให้เขียนจดหมายเสนอข้อเรียกร้องและการประท้วงซึ่งวิธีการล็อบบี้จากประชาชน มักจะใช้ร่วมกับการล็อบบี้โดยตรง
  การรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณะชนทราบเพื่อจูงใจหรือให้สนับสนุนกลุ่มตน ซึ่งการใช้ประชาสัมพันธ์ การพบปะ การแจกใบปลิว การโฆษณา การสนับสนุน การวิจัย การเสนอข้อมูลสถิติ
  การร่วมมือระหว่างกลุ่ม ใช้ในบางโอกาส
 3. การติดสินบน
 4. การให้เงินสนับสนุน ในทางกฎหมายกลุ่มผลประโยชน์สามารภบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งโดยมิได้เรียกร้องข้อผูกมัดใดๆ แต่เป็นการสร้างความผูกพันธ์ให้เกื้อกูลกันต่อไป
 5. การดำเนินงานของคณะกรรมการการปฏิบัติงานทางการเมือง

การดำเนินงานของกลุ่มผลประโยชน์ที่ใช่ในการผลักดันข้อเรียกร้องของตน

การดำเนินงานของกลุ่มผลประโยชน์ที่ใช้ในการกดดันรัฐบาล ขึ้นกับวัตถุประสงค์ ความร่วมใจของสมาชิก สถานะทางการเงิน ชื่อเสียงการยอมรับนับถือของกลุ่ม คุณภาพของผู้นำ ความเกี่ยวพันกับนักการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มอื่น ยิ่งภาครัฐมีความซับซ้อนทันสมัยมากเพียงใด กลุ่มต้องใช้กลยุทธ์ที่ต้องอาศัยความชำนาญมาก

1. การเข้าแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติ

โดยการแสวงหาสมาชิกสภานิติบัญญัติทที่สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับตนให้นักล็อบบี้เข้าไปติดต่อ ให้นักล็อบบี้เสนอข้อเรียกร้องหรือคำแนะนำ

2. การเข้าแทรกแซงฝ่ายบริหาร

ซึ่งฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายที่ยื่นข้อเสนอนโยบายและแผนการใช้จ่ายเงินเข้าสภา

3. การเข้าแทรกแซงฝ่ายตุลาการ

เนื่องจากฝ่ายตุลาการเป็นฝ่ายที่วินิจฉัยให้เป็นไปตามกฎหมายและต้องคงไว้ซึ่งความเป็นกลาง การตัดสินใจต่างๆ ต้องปราศจากความลำเอียง กลุ่มผลประโยชน์จะเข้าแทรกแซงในรูปแบบที่เรียกว่า “Friend of the court” โดยการเข้าผลักดันผ่านวารสารสิ่งพิมพ์ทีเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ไม่ว่าจะเข้าแทรกแซงกลุ่มใด ต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com