Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

ระบบราชการ

( The Bureaucracy)

ในการปกครองทุกสังคมจำเป็นต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อทำหน้าที่ในการปกครอง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 2 ลักษณะที่สำคัญ คือ งานของผู้นำในการปกครอง และงานในการบริหารและจัดการ เพื่อนำนโยบายของผู้นำไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงบทบาทของข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำนั่นเอง

ระบบราชการเป็นระบบที่ถูกสร้างและพัฒนามาจากนักคิดคนสำคัญ คือ Max Weber การบริหารประเทศเพื่อมุ่งตอบสนองคำสั่งของผู้ปกครอง แต่แนวโน้มดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปตามระบอบการปกครองที่ถูกพัฒนาขึ้น ทั้งนี้เพราะระบบราชการถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศ

ความหมายของระบบราชการ

คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาล กระจายอยู่ในกระทรวง 14 กระทรวง 50 หน่วยงานอิสระ โดยมีหน่วยงานที่ใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ กองทัพทั้ง 4 เหล่าทัพ กระทรวงทหารผ่านศึก และกรมไปรษณีย์กลาง หน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรงต่อประธานาธิบดี

ลักษณะพื้นฐานและธรรมชาติของระบบราชการ

มีลักษณะสำคัญหลายประการ ดังนี้ (Weber, 1947)

วิวัฒนาการของระบบการเมืองสหรัฐอเมริกา

อเมริกา เน้นความสำคัญที่ระบบการเมืองการปกครอง ให้ความสำคัญในการบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่ระบบราชการไม่มีบทบาทสำคัญมากนัก อีกทั้งงานบริหารราชการสมัยนั้นยังไม่มีความซับซ้อนและยังไม่เกิดปัญหาในการบริหารงาน แต่เมื่อประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความต้องการสาธารณะของประชาชนมากขึ้น ทำให้หน่วยงานราชการโตขึ้น ทำให้ต้องการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน แต่อุปสรรคสำคัญในการปฏิรูประบบราชการ คือ ตัวข้าราชการเอง ที่มักจะต่อต้านเพราะคิดว่าพวกตนเสียประโยชน์

บทบาทและหน้าที่ของระบบราชการ

การจัดองค์การของระบบราชการ อเมริกาแบ่งหน่วยงานออกเป็นดังนี้

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com