สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

ระบบราชการ

( The Bureaucracy)

ในการปกครองทุกสังคมจำเป็นต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อทำหน้าที่ในการปกครอง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 2 ลักษณะที่สำคัญ คือ งานของผู้นำในการปกครอง และงานในการบริหารและจัดการ เพื่อนำนโยบายของผู้นำไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงบทบาทของข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำนั่นเอง

ระบบราชการเป็นระบบที่ถูกสร้างและพัฒนามาจากนักคิดคนสำคัญ คือ Max Weber การบริหารประเทศเพื่อมุ่งตอบสนองคำสั่งของผู้ปกครอง แต่แนวโน้มดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปตามระบอบการปกครองที่ถูกพัฒนาขึ้น ทั้งนี้เพราะระบบราชการถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศ

ความหมายของระบบราชการ

คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาล กระจายอยู่ในกระทรวง 14 กระทรวง 50 หน่วยงานอิสระ โดยมีหน่วยงานที่ใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ กองทัพทั้ง 4 เหล่าทัพ กระทรวงทหารผ่านศึก และกรมไปรษณีย์กลาง หน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรงต่อประธานาธิบดี

ลักษณะพื้นฐานและธรรมชาติของระบบราชการ

มีลักษณะสำคัญหลายประการ ดังนี้ (Weber, 1947)

 • มีหลักเกณฑ์กำหนดแน่นอน โดยอาศัยกฏ ข้อบังคับและกฎหมายในการบริหารคุณสมบัติของข้าราชการ และอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานยึดถือตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่
 • มีหลักในการปกครองตามลำดับขั้น (Hierarchy of Command)
 • กำหนดกฏระเบียบการปฏิบัติงานจะต้องมีลักษณะทีเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การแบ่งงานอาศัยหลักความชำนาญเฉพาะด้าน (Specialization)
 • การปฏิบัติงานจะต้องยึดถือกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด

วิวัฒนาการของระบบการเมืองสหรัฐอเมริกา

อเมริกา เน้นความสำคัญที่ระบบการเมืองการปกครอง ให้ความสำคัญในการบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่ระบบราชการไม่มีบทบาทสำคัญมากนัก อีกทั้งงานบริหารราชการสมัยนั้นยังไม่มีความซับซ้อนและยังไม่เกิดปัญหาในการบริหารงาน แต่เมื่อประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความต้องการสาธารณะของประชาชนมากขึ้น ทำให้หน่วยงานราชการโตขึ้น ทำให้ต้องการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน แต่อุปสรรคสำคัญในการปฏิรูประบบราชการ คือ ตัวข้าราชการเอง ที่มักจะต่อต้านเพราะคิดว่าพวกตนเสียประโยชน์

บทบาทและหน้าที่ของระบบราชการ

 • ในการบัญญัติกฎหมายและนโยบาย โดยการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษา
 • ในการปฏิบัติตามกฏหรือนโยบาย
 • การตีความให้เป็นไปตามกฎหมายหรือนโยบาย

การจัดองค์การของระบบราชการ อเมริกาแบ่งหน่วยงานออกเป็นดังนี้

 • สำนักงานบริหารของประธานาธิบดี (Executive Office of the President) เช่น หน่วยงานบริการทั่วไปของรัฐบาลกลาง, องค์การยานอวกาศและอวกาศแห่งชาติ เป็นต้น
 • กระทรวงหลักของรัฐบาลสหพันธรัฐ (Federal Executive Departments) เช่น กระทรวง 1 4 กระทรวง , กระทรวงเกษตร, กระทรวงกลาโหม เป็นต้น
 • หน่วยงานอิสระ (Independent Regulatory Agencies) เช่น คณะกรรมการควบคุมการดูแลการค้าระหว่างมลรัฐของอเมริกา, คณะกรรมการอาหารและยา, ธนาคาร เป็นต้น
 • กิจการวิสาหกิจ (Government Corporations) เช่น โครงการพัฒนาหุบเขาเทนเนสซี, การรถไฟแห่งชาติ

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

นี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ และขอบคุณเหล่าท่านจอมยุทธทั้งหลาย ที่เคยแวะเวียนมาหยิบยื่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองอันหลากหลายไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกัน แม้จะไม่มีวันนั้นอีกแล้วก็ตาม...
ห้องร้อยบุปผา ชุมนุมจอมยุทธ

สติ๊กเกอร์ไลน์