สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

ระบบราชการ

( The Bureaucracy)

ในการปกครองทุกสังคมจำเป็นต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อทำหน้าที่ในการปกครอง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 2 ลักษณะที่สำคัญ คือ งานของผู้นำในการปกครอง และงานในการบริหารและจัดการ เพื่อนำนโยบายของผู้นำไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงบทบาทของข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำนั่นเอง

ระบบราชการเป็นระบบที่ถูกสร้างและพัฒนามาจากนักคิดคนสำคัญ คือ Max Weber การบริหารประเทศเพื่อมุ่งตอบสนองคำสั่งของผู้ปกครอง แต่แนวโน้มดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปตามระบอบการปกครองที่ถูกพัฒนาขึ้น ทั้งนี้เพราะระบบราชการถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศ

ความหมายของระบบราชการ

คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาล กระจายอยู่ในกระทรวง 14 กระทรวง 50 หน่วยงานอิสระ โดยมีหน่วยงานที่ใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ กองทัพทั้ง 4 เหล่าทัพ กระทรวงทหารผ่านศึก และกรมไปรษณีย์กลาง หน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรงต่อประธานาธิบดี

ลักษณะพื้นฐานและธรรมชาติของระบบราชการ

มีลักษณะสำคัญหลายประการ ดังนี้ (Weber, 1947)

 • มีหลักเกณฑ์กำหนดแน่นอน โดยอาศัยกฏ ข้อบังคับและกฎหมายในการบริหารคุณสมบัติของข้าราชการ และอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานยึดถือตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่
 • มีหลักในการปกครองตามลำดับขั้น (Hierarchy of Command)
 • กำหนดกฏระเบียบการปฏิบัติงานจะต้องมีลักษณะทีเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การแบ่งงานอาศัยหลักความชำนาญเฉพาะด้าน (Specialization)
 • การปฏิบัติงานจะต้องยึดถือกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด

วิวัฒนาการของระบบการเมืองสหรัฐอเมริกา

อเมริกา เน้นความสำคัญที่ระบบการเมืองการปกครอง ให้ความสำคัญในการบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่ระบบราชการไม่มีบทบาทสำคัญมากนัก อีกทั้งงานบริหารราชการสมัยนั้นยังไม่มีความซับซ้อนและยังไม่เกิดปัญหาในการบริหารงาน แต่เมื่อประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความต้องการสาธารณะของประชาชนมากขึ้น ทำให้หน่วยงานราชการโตขึ้น ทำให้ต้องการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะ และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน แต่อุปสรรคสำคัญในการปฏิรูประบบราชการ คือ ตัวข้าราชการเอง ที่มักจะต่อต้านเพราะคิดว่าพวกตนเสียประโยชน์

บทบาทและหน้าที่ของระบบราชการ

 • ในการบัญญัติกฎหมายและนโยบาย โดยการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษา
 • ในการปฏิบัติตามกฏหรือนโยบาย
 • การตีความให้เป็นไปตามกฎหมายหรือนโยบาย

การจัดองค์การของระบบราชการ อเมริกาแบ่งหน่วยงานออกเป็นดังนี้

 • สำนักงานบริหารของประธานาธิบดี (Executive Office of the President) เช่น หน่วยงานบริการทั่วไปของรัฐบาลกลาง, องค์การยานอวกาศและอวกาศแห่งชาติ เป็นต้น
 • กระทรวงหลักของรัฐบาลสหพันธรัฐ (Federal Executive Departments) เช่น กระทรวง 1 4 กระทรวง , กระทรวงเกษตร, กระทรวงกลาโหม เป็นต้น
 • หน่วยงานอิสระ (Independent Regulatory Agencies) เช่น คณะกรรมการควบคุมการดูแลการค้าระหว่างมลรัฐของอเมริกา, คณะกรรมการอาหารและยา, ธนาคาร เป็นต้น
 • กิจการวิสาหกิจ (Government Corporations) เช่น โครงการพัฒนาหุบเขาเทนเนสซี, การรถไฟแห่งชาติ

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย