ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีมหาบูชา

พิธีมหาบูชานี้ตรงกับวันที่ 19 ของเดือนที่ 2 มีพิธีมหาบูชาที่ยิ่งใหญ่พอๆ กับพิธีสวดมนต์ที่จัดขึ้น ณ วัดหลวงในนครลาซา เป็นการฉลองวันสวรรคตของมหาปัญจะ (Mahã Pandita) หรือ ทะไลลามะองค์ที่ 5 (คือ สมเด็จพระงาวัง ลอบซังกยัตโส ซึ่งสวรรคตใน ค.ศ. 1628 และพิธีนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 1684)

พระสงฆ์จากวัดใหญ่ คือ กานเด็น ดรีบุง และเซร่าจะมาร่วมในพิธีนี้ ซึ่งรัฐบาลจะจัดถวายอาหารตลอดงานโดยเฉพาะในวันที่ 25 ซึ่งเป็นวันสวรรคตนั้น จะมีการถวายข้าวของเครื่องใช้และอาหารแก่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการทำบุญอย่างเต็มที่

 

ในระหว่างพิธีนี้ พระภิกษุ นักศึกษาจาก 3 สถาบันดังกล่าวจะจัดพิธีตรรกวิภาษ (คำถามที่ใช้ในพิธีนี้จะเป็นแนวคำถามเกี่ยวกับปรัชญา ซึ่งคำถามที่ใช้มักจะเป็นคำถามของลัทธิ หรือศาสนา หรือนิกายอื่นๆ ตั้งคำถามให้พระภิกษุของทิเบตตอบ ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิเข้าสอบหรือตอบคำถามในพิธีนี้ต้องใช้เวลาเรียนกว่า 25 ปี) ภิกษุที่แสดงความสามารถสูงสุดจะได้รับตำแหน่งเป็นเกเช่

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ