ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

กานเด็นงาชอด

 (Ganden Ngachod)

วันที่ 25 เดือน 10 เป็นพิธีฉลองวันมรณภาพของปรมาจารย์สองขะปะ (ค.ศ. 1357 – ค.ศ. 1419) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนิกายเกลุก

ในวันดังกล่าว ทั้งพระและฆราวาสพากันจุดตะเกียงน้ำมันถวายบูชา เพื่อรำลึกถึงปรมาจารย์สองขะปะตามประเพณีแล้ว องค์ทะไลลามะและอาจารย์ของพระองค์จะทำพิธีโดยเฉพาะในวัดภายในพระราชวังโปตาลา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระอารยะโลเกศวร รวมทั้งพระศพของทะไลลามะองค์ก่อน

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย