สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจกับการเลือกของสังคม

1. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกของสังคมหมายถึงการศึกษาถึงวิธีการเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด

2. ในระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างย่อมมีวิธีแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง

3. ระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพราะแนวทางแก้ไขเหล่านั้นในแต่ละระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกัน

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกของสังคม

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกของสังคมหมายถึงการศึกษาวิธีการเลือกทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่ไม่จำกัด
ถ้าทรัพยากรมีอยู่อย่างไม่จำกัดและสามารถเรียกใช้ได้ทุกเวลาในปริมาณที่ต้องการ การเลือกก็อาจไม่จำเป็น

ระบบเศรษฐกิจกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ในระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันย่อมมีวิธีแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เช่น ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือแบบทุนนิยม กลไกราคาและระบบตลาดมีส่วนสำคัญในการกำหนดว่าจะผลิตสินค้าอะไร ผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใคร ส่วนในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมไม่ว่าแนวประชาธิปไตยหรือแนวคอมมิวนิสต์ หน่วยวางแผนจากส่วนกลางเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจกับปัญหาเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับปัญหาเศรษฐกิจเพราะแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันกล่าวคือ ในระบบเศรษฐกิจที่ตลาดมีการแข่งขันสมบูรณ์ กลไกราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจที่ตลาดมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ อาจจำเป็นต้องมีการแทรกแซงโดยสถาบัน เช่น ภาครัฐบาล เป็นต้น

ระบบเศรษฐกิจกับการเลือกของสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบอบการปกครอง
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละรูปแบบของการปกครอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย