สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

1. ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ ปัญหามลพิษและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร อันมีสาเหตุมาจากการเร่งพัฒนาประเทศและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว

2. ความเสียหายทั้งจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและจากมลพิษนั้น นอกจากความเสียหายโดยตรงที่ประเมินเป็นค่าตัวเงินได้แล้ว การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ความเสียหายต่อสุขภาพและการพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม ล้วนเป็นสิ่งที่ยากที่จะประเมินค่าเป็นตัวเงินที่แน่นอนได้ แต่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาทั้งในการประเมินค่าความเสียหายและในการวางแผนและกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะและสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

1. แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่บน 2 ฝั่งแม่น้ำมากกว่าแม่น้ำสายอื่น จึงเป็นแหล่งรองรับน้ำเสียจากชุมชนขนาดใหญ่ต่างๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตสมุทรปราการขึ้นไปจนถึงปทุมธานี ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีปัญหามลพิษมากกว่าแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำบางประกง และแม่น้ำแม่กลอง

2. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล มีสาเหตุสำคัญคือของเสียต่างๆ ที่ไหลออกมาจากแม่น้ำสายหลักทั้ง 4 สาย ลงสู่อ่าวไทย และการดำเนินกิจการต่างๆ ในทะเล เช่นการทำเหมืองแร่ในทะเลและการจับปลามากเกินไป

ความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัญหามลพิษ

การประเมินความเสียหายดังกล่าว กระทำได้ยากเนื่องจาก

1. ยากที่จะกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่แน่นอน
2. ยากต่อการติดตามลำดับความเสียหายที่มีผลต่อเนื่องจากทรัพยากรทางกายภาพจนถึงคุณภาพชีวิต
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหลายประเภทไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเงินที่แน่นอนได้ เช่น การสูญเสียป่าไม้ทำให้เกิดความแห้งแล้งเพิ่มขึ้น การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยขิงสัตว์หรือความสมดุลทางนิเวศน์ หรือความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในลำน้ำต่างๆ และการสึกกร่อนของโบราณสถานที่มีอายุนับศตวรรษอันเนื่องมาจากก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เหล่านี้เป็นต้น

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การจัดการและการบริหารสิ่งแวดล้อม
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย