สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากร ความจำเริญทางเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวคิดเกี่ยวกับประชากรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. แม้ว่าจำนวนประชากรจะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศพัฒนาเป็นต้นเหตุของความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมประมาณร้อยละ 20 เท่านั้น ส่วนที่เหลือเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความจำเริญทางเศรษฐกิจและระเบียบวินัยของประชาชน

2. จำนวนประชากรในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอดีต ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคตมีแนวโน้มที่จะลดลง

3. นโยบายประชากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นได้เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพของประชากร

จำนวนประชากรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการพัฒนาประเทศนั้น เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ปัญหามลพิษ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจะติดตามมา อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านมลพิษจะมีสาเหตุมาจากความจำเริญทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าเกิดจากจำนวนประชากร

การเพิ่มจำนวนประชากรกับคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย

ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีความเป็นจริงในปัจจุบันน้อย เนื่องจากจำนวนประชากรในประเทศไทยสูงขึ้น มีการบุกรุก ทำลาย และใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวัง เป็นเหตุให้คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมลง จึงต้องใช้ความพยายามในการประกอบอาชีพมากขึ้น เพราะประสบกับปัญหาความไม่อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

นโยบายประชากรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นโยบายประชากรที่เกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ได้แก่ การลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร การให้ความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพและคุณธรรมของประชากร

แนวคิดเกี่ยวกับประชากรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชุมชนระดับเมืองกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ความจำเริญทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย