สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากร ความจำเริญทางเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวคิดเกี่ยวกับประชากรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. แม้ว่าจำนวนประชากรจะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศพัฒนาเป็นต้นเหตุของความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมประมาณร้อยละ 20 เท่านั้น ส่วนที่เหลือเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความจำเริญทางเศรษฐกิจและระเบียบวินัยของประชาชน

2. จำนวนประชากรในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอดีต ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคตมีแนวโน้มที่จะลดลง

3. นโยบายประชากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นได้เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพของประชากร

จำนวนประชากรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการพัฒนาประเทศนั้น เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ปัญหามลพิษ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจะติดตามมา อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านมลพิษจะมีสาเหตุมาจากความจำเริญทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าเกิดจากจำนวนประชากร

การเพิ่มจำนวนประชากรกับคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย

ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีความเป็นจริงในปัจจุบันน้อย เนื่องจากจำนวนประชากรในประเทศไทยสูงขึ้น มีการบุกรุก ทำลาย และใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวัง เป็นเหตุให้คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมลง จึงต้องใช้ความพยายามในการประกอบอาชีพมากขึ้น เพราะประสบกับปัญหาความไม่อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

นโยบายประชากรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นโยบายประชากรที่เกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ได้แก่ การลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร การให้ความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพและคุณธรรมของประชากร

แนวคิดเกี่ยวกับประชากรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชุมชนระดับเมืองกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ความจำเริญทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย