สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

1. การติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมทำได้ 2 ขั้นตอนคือ การติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐสังคมภาพ และกายภาพ งานบางตอนที่ได้มีการศึกษาไว้แล้วเรียกว่าการประเมินผล และบางตอนที่ยังไม่มีการศึกษาไว้ก่อนจะเรียกการศึกษา

2. การติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐสังคมภาพทำบ้างเว้นบ้าง แต่การติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพต้องกระทำตลอดเวลา เพราะเมื่อเห็นแนวทางควรแก้ไขต้องเสนอการแก้ไขทันที่ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมได้

3. การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีหลายระดับ มีความเกี่ยวเนื่องกันและมีผลในทางปฏิบัติที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรได้

การติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ตามหัวข้อต่อไปนี้ใครจะเป็นผู้ทำงานติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด

1. สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. กลุ่มบุคคล หรือบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กลุ่มบุคคลตามข้อ 4 เป็นกลุ่มที่มีความคล่องตัว ชำนาญงาน เป็นกลางและสามารถทำงานได้ทันตามกำหนด

การติดตามความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประเมินผลความเป็นอยู่ด้านเศรษบกิจของชุมชนอพยพถือเป็นงานด้านเศรษฐกิจสังคมภาพ
การวัดคุณภาพน้ำ และตรวจวัดสารต่างๆ ในน้ำกระทำห่างกันครั้งละ 3 เดือน รายงานผลทุก 1 ปี

การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม

1. แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีผลดีต่อส่วนรวมคือ ได้มีการพัฒนาอย่างสอดคล้องกันในหลายหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนในภูมิภาคได้โดยผู้ลงทุนสามารถนำข้อมูลพื้นฐานนี้ไปประกอบการตัดสินใจได้

2. เมื่อร่างแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการเชี่ยวหลานขึ้น แผนนี้จะถือเป็นแผนระดับภาค เพราะมีผลกระทบมองเห็นได้ชัดเจนในภาคใต้

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อม
การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย