สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจำแนกออกได้ตามลักษณะความเป็นเจ้าของได้แก่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของมหาชนซึ่งทุกคนมีสิทธิและสามารถใช้ร่วมกัน เช่น อากาศ น้ำ ทะเล เป็นต้น และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของเอกชนซึ่งประชาชนบางพวกบางเหล่าเท่านั้นที่มีสิทธิจะได้ใช้ เช่น สวนสาธารณะที่มีการเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจโดยเรียกเก็บค่าบริการ

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทน จำแนกออกเป็น 2 ทฤษฎีที่สำคัญคือ ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมหรือทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลและทฤษฎีเงื่อนไขหรือทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดเด็ดขาด

3. ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลถือหลักว่า ผู้กระทำจะจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะแต่ผลที่ตามปกติอันควรจะเกิดจากการกระทำของผู้นั้น ไม่รวมถึงผลที่ไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อเนื่อง

4. ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดเด็ดขาด ถือหลักว่าถ้าไม่มีการกระทำแล้วความเสียหายย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นถ้ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น ผู้กระทำผิดต้องรับผิดในผลเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากการกระทำของตนซึ่งรวมถึงความเสียหายต่อเนื่องด้วย

ทฤษฎีว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ความเสียหายต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของมหาชนที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมซึ่งบุคคลทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกัน เช่น ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร อากาศ โบราณสถาน เหล่นนี้เป็นต้น สำหรับประเทสไทยไม่มีกฎหมายให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลที่ทำความเสียหายต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของมหาชนได้ เว้นแต่กรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับความเสียหายจากการทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษจึงจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้

ความเสียหายต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของเอกชนที่เกิดขึ้นนั้นส่วนมากจะเกิดจากทรัพยากรสิ่งแวดล้อมซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เช่น อาคารบ้านเรือน ที่ดิน สำหรับประเทศไทยความเสียหายต่อทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมของเอกชนที่เกิดขึ้นนั้นมีกฎหมายให้อำนาจบุคคลที่ได้รับความเสียหายฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้

ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล

ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลมีหลักการสำคัญว่าผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบเฉพาะแต่เหตุซึ่งตามปกติย่อมก่อให้เกิดผลเช่นว่าเท่านั้น โดยจะต้องคำนึงถึงความประมาทเลินเล่อของผู้กระทำด้วยว่าในพฤติการณ์เช่นนั้นบุคคลผู้กระทำจะทราบถึงข้อเท็จจริงหรือไม่ประการใด

ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดเด็ดขาด

ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลมีข้อดีคือ ผู้กระทำจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะแต่ผลเสียหายซึ่งตามปกติอันควรจะเกิดจากการกระทำของตนเองเท่านั้น สำหรับข้อเสียของทฤษฎีนี้คือ บางกรณีผู้กระทำไม่ต้องรับผิดในความเสียหายซึ่งเป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง

ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดมีข้อดีคือ ผู้กระทำต้องรับผิดในผลการกระทำของตนเองเสมอ หากปรากฏว่าการกระทำของบุคคลนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ส่วนข้อเสียของทฤษฎีนี้คือ ผู้กระทำต้องรับผิดชอบในผลการกระทำของตนเองโดยไม่มีขอบเขตจำกัด ซึ่งรวมตลอดถึงผลเสียหายซึ่งไม่มีบุคคลใดสามารถคาดหมายได้ด้วย

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อม
การฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กองทุนทดแทนความเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย