สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน

ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน

1. สถาบันหมายถึงกฎระเบียบ ประเพณี หรือวิธีถือปฏิบัติกันอย่างเป็นระบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์สถาบันเป็นการศึกษาว่าวงจรชีวิตของสถาบันต่างๆ ถูกกำหนดด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจอะไรบ้าง ความเข้าใจนี้นอกจากจะสามารถใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมแล้ว ยังสามารถที่จะใช้ในการวางวิธีการปฏิบัติในการแก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรในสังคมด้วย

2. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบันหมายถึงการศึกษาเหตุผลและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อการทำให้เกิด การเติบโต และการเสื่อมสลายของสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ

3. แนวคิดของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบันแบ่งออกเป็น 2 แนวใหญ่ๆ คือ แนวคิดที่ว่าสถาบันเป็นหน่วยตัดสินใจซึ่งมีจุดประสงค์และเป้าหมายของสถาบันนั้น ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในกลุ่มนั้น ส่วนอีกแนวคิดหนึ่ง มองเห็นสถาบันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการของสมาชิกแต่ละคน

4. การจัดสรรทรัพยากรในสังคมนั้น กระทำโดยสถาบันที่เป็นตลาดและที่ไม่ใช่ตลาด ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายซึ่งระบบตลาดยังไม่ขยายใหญ่โต สถาบันต่างๆมีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรมากกว่าบทบาทบทของระบบตลาด

ความหมายของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน

สถาบันคือ กฎระเบียบหรือแบบแผนประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นระบบ เศรษฐศาสตร์จะอธิบาย วัฏจักรชีวิตของสถาบันต่างๆ ด้วยการศึกษาว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบอย่างไรในการผลักดันให้เกิดสถาบันหนึ่งๆ ขึ้น ตลอดจนสถาบันนั้นจะเสื่อมไปด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจอะไรบ้าง

แนวคิดของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบันมี 2 แนวคือ

1. แนวคิดที่ว่าสถาบันเป็นส่วนประกอบของสมาชิกในสังคม สถาบันเกิดขึ้นมาจากการแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดของสมาชิกในสังคม ดังนั้นเมื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมเปลี่ยนแปลงไป สถาบันจะเปลี่ยนไปด้วย

2. แนวคิดที่ว่าสถาบันเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เช่น ครอบครัวกำหนดบทบาทของสมาชิกในครอบครัวเป็นต้น

การจัดสรรทรัพยากรของสถาบันต่างๆ ทั้งที่เป็นตลาดและที่ไม่ใช่ตลาด

การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่มีมาตรฐานแน่นอน คือมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เช่น ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณภาพ เมื่อเราเชื่อมั่นคุณภาพ ครั้งต่อๆไป เราก็จะซื้อสินค้าตรานั้น ยี่ห้อนั้นอีก แต่การซื้อผัก ผลไม้สดซึ่งคุณภาพไม่คงที่ ผู้ขายมักจะมีความรู้ในสินค้าดีกว่าผู้ซื้อ การเป็นลูกค้าประจำทำให้ผู้ขายใช้ความรู้นั้นเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าด้วย เพราะหวังว่าลูกค้านั้นจะกลับมาอีก กำไรที่คาดว่าจะด้ในอนาคตถ้ามีสูงกว่ากำไรที่ผู้ขายจะสามารถได้จากผู้ซื้อไปในวันนั้นวันเดียวอาจจะต่ำกว่าที่เขาคาดว่าจะได้จากเราในอนาคต ดังนั้นจึงเกิดระบบเจ้าประจำและลูกค้าประจำขึ้น เพื่อจัดสรรความรู้ในสินค้าและลดค่าโสหุ้ยที่เกิดขึ้นจากการเจรจาต่อรอง

ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
สถาบันเปรียบเทียบ
การชักนำให้เกิดสถาบัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย