สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าสาธารณะไม่แท้

1. มนุษย์อาศัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่รองรับของเสียและเป็นที่ตั้งถิ่นฐาน
2. สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งอาหาร อากาศ น้ำ และสิ่งอื่นๆ สำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งที่ให้ความสุขและความสบายใจในรูปทิวทัศน์ และความสวยงาม
3. สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าบนดิน หรือใต้พื้นโลก เช่นต้นไม้ สัตว์ แร่ธาตุ และโลหะมีค่าต่างๆ ที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เป็นเวลามาช้านานแล้ว
4. สิ่งแวดล้อมเป็นที่รองรับของเสียที่เกิดจากการผลิต การบริโภค และการกระทำต่างๆ ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่พบอยู่เสมอ ได้แก่ ซากพืช ซากสัตว์และเปลือกผลไม้ ตลอดจนกากอาหารและสิ่งปฏิกูลที่ถูกทิ้งไว้ตามสภาพแวดล้อม
5. สิ่งแวดล้อมเป็นที่ตั้งถิ่นฐานสำหรับที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสัตว์ เป็นที่สำหรับเพราะปลูก และเป็นที่ปกป้องคุมครองอันตรายให้แก่สิ่งมีชีวิต

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

มีข้อความว่า "มนุษย์มีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อม" ข้อความนี้มีส่วนจริงแต่ไม่เสมอไปเพราะบางครั้งมนุษย์อาจมีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งโดยจงใจและโดยไม่เจตนา เนื่องจากต้องการนำเอาทรัพยากร ธรรมชาตินั้นมาใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น เป็นอาหาร เป็นของใช้ แต่ในบางครั้งมนุษย์บางคนก็มีส่วนช่วยส่งเสริมภาวะแวดล้อม เช่น การรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่าทดแทนตลอดจนการละเว้นการกระทำบางอย่างที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นสิค้าอุปโภคบริโภค

การทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ำทำให้เกิดความสกปก มีเชื้อโรค ไม่สามารถนำน้ำนั้นมาดื่มหรือใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ ได้ ขยะมูลฝอยเมื่อเกิดการเน่าจะส่งกลิ่นเหม็นทำลายสุขภาพและความเจริญหูเจริญตา ทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและทำลายความสวยงามของสถานที่ต่างๆ เป็นผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและทำลายความสุขของมนุษย์ เป็นอัตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งทรัพยากร

ถ้ามนุษย์คิดแต่จะนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้เพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงปริมาณที่มีอยู่ หรือความสามารถที่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นมาทดแทน ในไม่ช้าทรัพยากรเหล่านั้นก็จะหมดไป แต่ถ้ามนุษย์คิดว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นของมีค่า เป็นสิ่งที่หายาก และกว่าธรรมชาติจะสร้างขึ้นมาได้ต้องใช้เวลานานจึงควรได้ใช้อย่างระมัดระวัง และหาทางที่จะสร้างขึ้นมาทดแทน หรือทรัพยากรที่ปลูกทดแทนได้ ส่วนที่ใช้ไปแล้วได้มาแทนที่ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ก็จะมีปริมาณที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ได้เป็นเวลายาวนานโดยไม่หมดไปโดยเร็ว

สิ่งแวดล้อมเป็นที่รองรับผลเสีย

ทางด้านการผลิตนั้น อาจต้องพิจารณากรรมวิธีที่สามารถผลิตสินค้าและบริการโดยใช้วัตถุดิบที่เมื่อผลิตแล้วมีกากหรือของเสียเหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย มีการจัดการกับของเสียที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะปล่อยไปตามที่ต่างๆ เช่น ในเรื่องน้ำเสียนั้นต้องมีกระบวนการในการตกตะกอนแล้วปล่อยน้ำที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ควันไฟก็ต้องมีเครื่องกรองเพื่อไม่ให้อากาศเป็นพิษ ภาชนะที่ใส่สินค้าที่ผลิตได้ควรเป็นสิ่งที่ควรนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น การใช้ภาชนะที่ทำด้วยแก้วแทนภาชนะที่ทำด้วยพลาสติก หรือใช้โลหะประเภทอื่น เช่น อะลูมิเนี่ยม หรือวัตถุอื่นที่สามารถหลอมละลายหรือย่อยสลายได้ง่าย

สิ่งแวดล้อมเป็นที่ตั้งฐาน

อวกาศเป็นสิ่งที่อยู่เหนือระดับโลกขึ้นไปมาก และมีบริเวณที่เวิ้งว้างจนหาขอบเขตไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่น่าถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามนุษย์ในอนาคตจะสามารถอาศัยอยู่บนสถานีอวกาศได้เป็นเวลานาน แต่เนื่องจากไม่มีอากาศและมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยอากาศที่นำติดตัวขึ้นไปเพื่อหายใจ และต้องรับประทานอาหาร ดังนั้น สถานีอวกาศคงมิใช่ที่อยู่อาศัยถาวรของมนุษย์แน่ อาจเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว เมื่อมนุษย์อวกาศปฏิบัติภาระกิจต่างๆ แล้วคงต้องกลับลงมาบนพื้นโลกและมีชีวิตตามปกติต่อไป

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าสาธารณะไม่แท้
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย