สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

1. ในปัจจุบัน ประเทศส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมเพราะตระหนักถึงความสำคัญ 2 ประการ ประการแรกเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อการพัฒนาและเตรียมลู่ทางมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประการที่สองเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. การวิเคราะห์ประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมมีเทคนิคต่างๆ หลายวิธี ซึ่งผู้วิเคราะห์สามารถเลือกใช้ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการศึกษา และลักษณะของข้อมูลกล่าวคือ อาจเลือกใช้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์กับโครงการที่สามารถตีราคาผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการให้เป็นตัวเงินได้ ในขณะที่อาจหลีกเลี่ยงมาใช้การวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผลในกรณีที่ไม่สามารถตีราคาผลประโยชน์ของโครงการให้อยู่ในรูปตัวเงินได้

ความสำคัญของการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ 2 ประการคือ

1. เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆ และเตรียมหามาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เทคนิคในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมมีเทคนิคหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ (RBA) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต (In-put Out-put Analysis) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (CBA) การวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล (CEA) ทั้งนี้เพราะแต่ละเทคนิคมีวัตถุประสงค์ของการนำมาใช้แตกต่างกัน

เครื่องมือในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านผลประโยชน์
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย
กรณีศึกษาการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย