สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

1. ในปัจจุบัน ประเทศส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมเพราะตระหนักถึงความสำคัญ 2 ประการ ประการแรกเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อการพัฒนาและเตรียมลู่ทางมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประการที่สองเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. การวิเคราะห์ประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมมีเทคนิคต่างๆ หลายวิธี ซึ่งผู้วิเคราะห์สามารถเลือกใช้ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการศึกษา และลักษณะของข้อมูลกล่าวคือ อาจเลือกใช้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์กับโครงการที่สามารถตีราคาผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการให้เป็นตัวเงินได้ ในขณะที่อาจหลีกเลี่ยงมาใช้การวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผลในกรณีที่ไม่สามารถตีราคาผลประโยชน์ของโครงการให้อยู่ในรูปตัวเงินได้

ความสำคัญของการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ 2 ประการคือ

1. เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆ และเตรียมหามาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เทคนิคในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมมีเทคนิคหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ (RBA) การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต (In-put Out-put Analysis) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (CBA) การวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล (CEA) ทั้งนี้เพราะแต่ละเทคนิคมีวัตถุประสงค์ของการนำมาใช้แตกต่างกัน

เครื่องมือในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านผลประโยชน์
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย
กรณีศึกษาการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย