สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย

1. วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผลในการตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด โดยทางเลือกดังกล่าวจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของสังคมในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. การคำนวณค่าใช้จ่ายในการทดแทนเพื่อตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นการใช้ราคาตลาดโดยตรงเพื่อประมาณค่าต่ำสุดของผลตอบแทนของโครงการป้องกันหรือปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. การคำนวณค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายเป็นวิธีการประมาณค่าคุณภาพขั้นต่ำของสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคแต่ละคนกำหนดขึ้นมา โดยจะวัดในรูปของมูลค่าความพอใจที่จะจ่ายเพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล

1. การวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผลเป็นการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสวัสดิการของสังคม เช่น เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ เพื่อให้น้ำมีคุณภาพดี มีประโยชน์ในการดำรงชีวิต แต่เพื่อบรรลุเป้าหมายของสังคมดังกล่าว อาจมีทางเลือกหลายทางด้วยกัน และแต่ละทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต่างๆ กัน ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ควรเลือกทางที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด

2. เทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โครงการคือ การวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล เพื่อเลือกวิธีการกำจัดน้ำทิ้งที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการทดแทน

เทคนิคการประเมินค่าผลประโยชน์ของโครงการ ควรเสนอให้ใช้วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการทดแทนเพื่อวัดมูลค่าผลประโยชน์การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายไป

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหาย

เทคนิควิเคราะห์ตัดสินใจที่เหมาะสม คือ ให้ใช้วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหาย

เครื่องมือในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านผลประโยชน์
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย
กรณีศึกษาการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย