สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย

1. วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผลในการตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด โดยทางเลือกดังกล่าวจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของสังคมในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. การคำนวณค่าใช้จ่ายในการทดแทนเพื่อตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นการใช้ราคาตลาดโดยตรงเพื่อประมาณค่าต่ำสุดของผลตอบแทนของโครงการป้องกันหรือปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. การคำนวณค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายเป็นวิธีการประมาณค่าคุณภาพขั้นต่ำของสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคแต่ละคนกำหนดขึ้นมา โดยจะวัดในรูปของมูลค่าความพอใจที่จะจ่ายเพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล

1. การวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผลเป็นการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารสิ่งแวดล้อมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสวัสดิการของสังคม เช่น เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ เพื่อให้น้ำมีคุณภาพดี มีประโยชน์ในการดำรงชีวิต แต่เพื่อบรรลุเป้าหมายของสังคมดังกล่าว อาจมีทางเลือกหลายทางด้วยกัน และแต่ละทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต่างๆ กัน ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ควรเลือกทางที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด

2. เทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โครงการคือ การวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล เพื่อเลือกวิธีการกำจัดน้ำทิ้งที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการทดแทน

เทคนิคการประเมินค่าผลประโยชน์ของโครงการ ควรเสนอให้ใช้วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการทดแทนเพื่อวัดมูลค่าผลประโยชน์การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายไป

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหาย

เทคนิควิเคราะห์ตัดสินใจที่เหมาะสม คือ ให้ใช้วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหาย

เครื่องมือในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านผลประโยชน์
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย
กรณีศึกษาการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย