Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษาการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

1. กรณีศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเขตลุ่มน้ำพองซึ่งเป็นโครงการอเนกประสงค์นั้น เป็นตัวอย่างของการใช้วิธีการวัดการสูญเสียผลิตภาพเชิงเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบระหว่างการมีการจัดการในเขตลุ่มน้ำและบริเวณอ่างเก็บน้ำ กับไม่มีการจัดการใดๆ ทั้งสิ้นในบริเวณดังกล่าว โดยสมมติให้ราคาตลาดของปัจจัยการผลิตที่ใส่เข้าไปในโครงการและผลิตผลจากโครงการเป็นราคาที่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงในสังคม

จากการคำนวณไม่ว่าจะใช้อัตราส่วนลด 0 หรือ 6 หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ ก็ตาม พบว่า มูลค่าปัจจุบันของการลงทุนจัดการจะมีค่าน้อยกว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของการไม่ลงทุนจัดการใดๆ ทั้งนี้เพราะต้นทุนการจัดการอนุรักษ์ดินนั้นมีค่าสูงมาก ดังนั้นผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายจะต้องเลือกว่าจะลงทุนด้วยเงินจำนวนมากเพื่ออนุรักษ์ดินไว้ และลดปัญหาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆ ได้ในอนาคต หรือจะปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามธรรมชาติ

2. การประเมินค่าสวนสาธารณะซึ่งศึกษาเฉพาะกรณีของสวนลุมพินีนั้น ได้ประเมินทั้งในแง่ของผู้ใช้บริการและในแง่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่ศึกษาซึ่งอาศัยอยู่ในรอบสวนลุมพินี โดยใช้วิธีการคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและวิธีการสมมติเหตุการณ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าสวนลุมพินีใน พ.ศ. 2523 จากในแง่ของผู้ใช้บริการโดยวัดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีค่าประมาณ 22.26 ล้านบาท และมีมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภคประมาณ 12.4 ล้านบาท ส่วนวิธีการสมมติทำให้ได้มูลค่าในการใช้ซึ่งประเมินโดยผู้ช้บริการมีค่าประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับวิธีแรกมาก ในขณะที่มูลค่าทางสังคมของสวนลุมพินีใน พ.ศ. 2523 จะเป็น 116.47 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเกือบ 10 เท่า ของมูลค่าจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพราะเป็นการรวมเอาค่าที่ประเมินได้จากทั้งผู้ใช้บริการและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสวนลุมพินีแต่ไม่ได้ใช้บริการของสวนลุมพินีดังกล่าว

เครื่องมือในการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านผลประโยชน์
การตีราคาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย
กรณีศึกษาการประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com