Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม

วัตถุประสงค์ของสังคมกับขอบเขตในการเลือก


1. วัตถุประสงค์ของสังคมคือการบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
2. มนุษย์ที่มีเหตุผลย่อมต้องเลือกหาทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของตน
3. เศรษฐทรัพย์เป็นสิ่งที่หามาได้ยาก จึงเป็นของเขตในการเลือกของมนุษย์และสังคม

วัตถุประสงค์ของสังคม

1. วัตถุประสงค์ของสังคมคือ สวัสดิการสูงสุดของสังคมซึ่งขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของสังคม

2. ผลประโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในเชิงเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ หมายความว่าผลประโยชน์ส่วนตัวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ส่วนตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนตัวของแต่ละคน แต่ผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของส่วนรวม ซึ่งถูกกำหนดโดยมโนทัศน์เกี่ยวกับจริยธรรมของสังคมที่ครอบงำการเลือกของปัจเจกชน

ตัวอย่างเช่นที่เกิดในประเทศไทยมากมาย เช่น การทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นความมักง่าย (คือมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว) ของผู้กระทำ แต่เป็นผลเสียต่อผู้อื่นหรือส่วนรวม เป็นต้น

การเลือกที่สมเหตุสมผลและขอบเขตในการเลือก

ในฐานะผู้บริโภค เขาเลือกให้ได้ความพอใจ (อรรถประโยชน์) สูงสุดจากสินค้าและบริการที่ได้มา

ในฐานะเจ้าของปัจจัย เขาเลือกใช้ (ขาย) ปัจจัยของเขาให้น้อยที่สุด เพื่อความเข้าใจ (อรรถประโยชน์) สูงสุด

ในฐานะผู้ผลิต (ผู้ประกอบการ) เขาจะเลือกหาทางให้ได้กำไรสูงสุดเพื่อความพอใจ (อรรถประโยชน์) สูงสุด

ขอบเขตของการเลือกคือ ความหาได้ยากของเศรษฐทรัพย์

วัตถุประสงค์ของสังคมกับขอบเขตในการเลือก
การหาภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ในพิสัยสินค้าและปัจจัยการผลิต
เงื่อนไขแห่งประสิทธิภาพ
การแข่งขันสมบูรณ์กับสวัสดิการแบบพาเรโต้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com