สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม ที่มีข้อจำกัดและการแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด

สวัสดิการสูงสุดภายใต้ภาวะที่มีและที่ไม่มีข้อจำกัด

1. สวัสดิการสูงสุดที่มีข้อจำกัดหมายถึง ระดับสวัสดิการสูงสุดที่สังคมจะบรรลุได้ เมื่อนำข้อจำกัดต่างๆ นอกเหนือจากข้อจำกัดพื้นฐานมาร่วมพิจารณาด้วย

2. ระดับของสวัสดิการสังคม เมื่อนำข้อจำกัดพื้นฐานและข้อจำกัดอื่นมาร่วมพิจารณาด้วยแล้วจะพบว่า ระดับของสวัสดิการสังคมที่มีข้อจำกัดนี้จะอยู่ต่ำกว่าระดับของสวัสดิการสังคมที่มีข้อจำกัดนี้จะอยู่ต่ำกว่าระดับของสวัสดิการสังคมที่ไม่คำนึงข้อจำกัด ซึ่งในที่สุดเงื่อนไขของการมีสวัสดิการสูงสุดในสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไป

3. สวัสดิการที่มีข้อจำกัดนั้นใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากกว่าสวัสดิการที่ไม่มีข้อจำกัด ฉะนั้นการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงสวัสดิการที่มีข้อจำกัดเป็นหลัก จึงให้ผลที่ใช้ได้กับสภาพความเป็นจริงมากกว่า

ความหมายของสวัสดิการสูงสุดที่มีข้อจำกัด

สวัสดิการสูงสุดมีข้อจำกัด หมายถึงระดับของสวัสดิการซึ่งคำนึงถึงข้อจำกัดอื่นๆ นอกเหนือจากข้อจำกัดของระดับเทคโนโลยีการผลิต รสนิยม และปริมาณของทรัพยากร ข้อจำกัดเหล่านี้จะทำให้ระดับสวัสดิการที่เกิดขึ้น ใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้น

ความแตกต่างระหว่างสวัสดิการสูงสุดที่มีและไม่มีข้อจำกัด

1. ระดับสวัสดิการสูงสุดที่มีข้อจำกัด จะอยู่ต่ำกว่าระดับสวัสดิการสูงสุดที่ไม่มีข้อจำกัด
2. ข้อจำกัดมีอยู่ 3 ชนิดคือ ข้อจำกัดในการใช้วิธีการเก็บภาษี ข้อจำกัดของการตั้งงบประมาณ และ ข้อจำกัดในเรื่องจุดประสงค์ของรัฐบาล

สวัสดิการสูงสุดภายใต้ภาวะที่มีและที่ไม่มีข้อจำกัด
การแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาดอันเกิดจากผลกระทบ
ดุลยภาพของลินดอห์ลและการแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด อันเกิดจากสินค้าสาธารณะ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย