สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

กลไกทางรัฐศาสตร์กับทางเลือกของสังคม

1. รัฐบาลมีหน้าที่สำคัญในการจัดสรรทรัพยกรเพื่อผลิตสินค้าสังคมบางอย่างที่เอกชนทำไม่ได้เพราะกลไกตลาดที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้ล่วงรู้ถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้รัฐบาลจึงต้องอาศัยกลไกทางรัฐศาสตร์ เกี่ยวกับการออกเสียงเป็นเครื่องช่วยในการทำให้รู้ถึงความต้องการของประชาชนได้

2. การวิเคราะห์การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตยนั้นนักเศรษฐศาสตร์พิจารณาจากทัศนะของปัจเจกบุคคล กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การจะเข้าใจกิจกรรมหรือการเลือกของสังคมร่วมกันนั้น จะต้องเข้าใจข้อสมมุติพื้นฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจ และความมีเหตุมีผลของปัจเจกบุคคลในสังคมเสียก่อน

ความล้มเหล็วของกลไกตลาดในการกำหนดทางเลือกบางอย่างของสังคม

เหตุที่การผลิตสินค้ามหาชนต้องใช้กลไกทางการเมืองเข้าช่วยในการตัดสินใจ เพราะกลไกทางระบบตลาดหรือราคาสำหรับสินค้าดังกล่าวประสบความล้มเหล็วในการช่วยกำหนดขนาดที่เหมาะสม

การเลือกของสังคมกับระบอบประชาธิปไตย

1. รัฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ใช้ระบบการเลือกที่แตกต่างกัน
2. ขนาดของกลุ่มที่จะร่วมกันทำกิจกรรมสังคมขึ้นอยู่กับต้นทุนการตัดสินใจร่วมกันและต้นทุนที่เกิดแก่คนที่อยู่นอกกิจกรรม

กลไกทางรัฐศาสตร์กับทางเลือกของสังคม
รูปแบบของการออกเสียงและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและพฤติกรรมของบุคคลและสถาบันทางการเมืองกับการเลือกของสังคม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย