สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

กลไกทางรัฐศาสตร์กับทางเลือกของสังคม

1. รัฐบาลมีหน้าที่สำคัญในการจัดสรรทรัพยกรเพื่อผลิตสินค้าสังคมบางอย่างที่เอกชนทำไม่ได้เพราะกลไกตลาดที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้ล่วงรู้ถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้รัฐบาลจึงต้องอาศัยกลไกทางรัฐศาสตร์ เกี่ยวกับการออกเสียงเป็นเครื่องช่วยในการทำให้รู้ถึงความต้องการของประชาชนได้

2. การวิเคราะห์การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตยนั้นนักเศรษฐศาสตร์พิจารณาจากทัศนะของปัจเจกบุคคล กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การจะเข้าใจกิจกรรมหรือการเลือกของสังคมร่วมกันนั้น จะต้องเข้าใจข้อสมมุติพื้นฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจ และความมีเหตุมีผลของปัจเจกบุคคลในสังคมเสียก่อน

ความล้มเหล็วของกลไกตลาดในการกำหนดทางเลือกบางอย่างของสังคม

เหตุที่การผลิตสินค้ามหาชนต้องใช้กลไกทางการเมืองเข้าช่วยในการตัดสินใจ เพราะกลไกทางระบบตลาดหรือราคาสำหรับสินค้าดังกล่าวประสบความล้มเหล็วในการช่วยกำหนดขนาดที่เหมาะสม

การเลือกของสังคมกับระบอบประชาธิปไตย

1. รัฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ใช้ระบบการเลือกที่แตกต่างกัน
2. ขนาดของกลุ่มที่จะร่วมกันทำกิจกรรมสังคมขึ้นอยู่กับต้นทุนการตัดสินใจร่วมกันและต้นทุนที่เกิดแก่คนที่อยู่นอกกิจกรรม

กลไกทางรัฐศาสตร์กับทางเลือกของสังคม
รูปแบบของการออกเสียงและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและพฤติกรรมของบุคคลและสถาบันทางการเมืองกับการเลือกของสังคม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย