ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


💠 ประเพณีของชาวเขาเผ่าลัวะ
ก่อนที่พวกมอญจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เขตลุ่มน้ำแม่ปิง บรรพบุรุษของพวกละว้า ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว ละว้าหรือคนไทยภาคเหนือเรียกว่า “ลัวะ” นั้น เป็นกลุ่มออสโตรนีเซียน และเรียกตัวเองว่าละเวียะ

💠 ประเพณีรำมอญ จังหวัดปทุมธานี
พิธีรำผี ถือเป็นพิธีกรรมทางครอบครัว มีสาเหตุมาจากการผิดผี คือ เมื่อมีคนเข้ามาพักที่บ้านและเจ้าของบ้านเกิดเจ็บป่วยในระหว่างนั้น

💠 ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือนั้น หมายถึง ประเพณีนิติธรรมและพิธีต่าง ๆ ที่ได้รับช่วงปฏิบัติติดต่อกันมาแต่ครั้งโบราณเป็นลำดับ

💠 การละเล่นไทย สร้างเสริมคุณธรรม
การละเล่นในประเทศไทย มีหลักฐานอ้างอิงถึงน้อยมาก ในสมัยกรุงสุโขทัยการเล่นที่มีการกล่าวถึง ได้แก่ การแข่งขันชักว่าวหง่าว พนันทายบุตรในครรภ์ โคชนโคเกวียน และการวิ่งรอบธงคลีช้างคลีม้าคลีคน

💠 พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี
ในรอบปีปฏิทินหลวงหนึ่งๆ ได้กำหนดวันพระราชพิธีและรัฐพิธีไว้ บางพระราชพิธี หรือรัฐพิธี จะกำหนดวันที่และเดือนไว้แน่นอน

💠 อักษรไทย
ก.ไก่ เป็นสัตว์ตื่นเช้าที่สุด เลย ให้มาเป็นอักษร ตัวแรก เพื่อ เตือนให้คนไทย ขยัน

💠 ชนเผ่าเยอ
เยอ เป็นชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มหนึ่ง ของจังหวัดศรีสะเกษ จัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย (กวย,ส่วย) มีภาษาพูดภาษาเดียวกัน มีเพียงบ้างคำเท่านั้นที่แตกต่างกัน

💠 อารยธรรม
คำว่า อารยธรรม มีความหมายตามศัพท์ว่า เจริญงอกงาม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า civilization มาจากคำภาษาละตินว่า civilis

💠 มโนห์รา
“มโนห์รา” หรือ “โนรา” ตามความเข้าใจของคนทั่วไปหมายถึง มหรสพพื้นบ้านที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานและเป็นที่นิยมแพร่หลายในท้องถิ่นทางภาคใต้มาแต่อดีต

💠 ตำนานมังกร
"มังกร" นั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน แม้ว่ามังกรจะมีการกล่าวถึง ว่าเป็นสัตว์เทพในนิยายและตำนานของหลากหลายชาติ

💠 เทศกาลของอินเดีย
เทศกาล โฮลี่ (Holi)
เทศกาล นวราตรี (Navarati)
เทศกาล Diwali ,dipawali
เทศกาล ปาคี (Palkhi)
เทศกาล โอนัม (Onam)
เทศกาล รักคี (Rakee, ruksha)
เทศกาล พระคเณศวร ( Ganpati festival)
เทศกาล ไหว้พระที่พุทธคยา
เทศกาล ปงกอล (Pongal festival)

💠 ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
ประเพณีที่คนในสังคม หรือชุมชนปฏิบัติร่วมกัน ชาวปทุมธานีส่วนใหญ่มีชีวิต ความเป็นอยู่ค่อนข้างเรียบง่าย ผูกพันกับศาสนา และมีประเพณีเก่าแก่

💠 นิทานพื้นบ้าน
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่มีสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วไปของคนทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยและทุกถิ่น

💠 มารยาทในการรับประทานอาหารยุโรป
อาหารยุโรปเต็มชุดจะถูกนำมาเสิร์ฟทีละอย่าง ๆ ตามลำดับ, ส่วนการทานนั้นก็จะทานทีละอย่าง ๆ ตามลำดับจนจบ

💠 วัฒนธรรมตะเกียบ
วัฒนธรรมในการกินอาหาร ของแต่ละชนชาติ มีความแตกต่างกัน ชาวยุโรปและอเมริกัน ใช้มีด และช้อนในการกินอาหาร

💠 มารยาทการฟัง
การฟังช่วยให้มีความรู้และสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นผู้ทันโลกและทันเหตุการณ์เพราะฟังมากย่อมรู้มาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความเป็นนักปราชญ์หรือผู้เป็นพหูสูต

💠 ความเชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กูยบ้านตรึม
ความเชื่อ วัฒนธรรมการแต่งกาย ภูมิปัญญา กฎเกณฑ์ อุดมการณ์ และการอยู่ร่วมกัน ของกลุ่มชาติพันธุ์กูย

💠 เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรี คือ เครื่องมือที่ทำให้เกิดเสียงเป็น ทำนองและใช้บรรเลงเป็นเพลงได้ เครื่องดนตรีแต่ละชนิด อาจมี ระดับเสียงที่ตายตัว หรือปรับเสียงได้ตามมาตรฐาน

💠 ลีลากีฬาสัตว์
สัตว์แต่ละชนิดต่างมีนิสัยซึ่งเป็นธรรมชาติเฉพาะตน แตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ บ้างแข็งแกร่ง ดุดัน ชอบต่อสู้

💠 สายทางสามล้อไทย
บนสายทางของการเดินทาง หลากหลายพาหนะที่นำไปสู่จุดหมาย "สามล้อ" เป็นวิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป

💠 เงินตราโบราณ
เงินแท่งและเงินก้อน มีรูปลักษณ์ต่างๆกัน เช่น รูปเรือสำเภา อานม้า ขนมครก ฯลฯ เป็นเงินตราที่จีนนำมาใช้ ในอาณาจักรล้านนาไทย

💠 ทิวธงมงคลชัย
นับแต่โบราณกาล ธงเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายที่สื่อด้วยสัสัน ลวดลาย อันปรากฎบนผืนผ้าหรือกระดาษ อีกทั้งยังใช้ประดับตกแต่งสถานที่ ในงานรื่นเริง

💠 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
เครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า

💠 บ้านเชียง
บ้านเชียง เศษซากชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ร่องรอยทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดีบนผืนแผ่นดินไทย ที่หลงเหลือจากการปล้นอดีต

💠 สมบัติผู้ดี
คำว่า ผู้ดี หมายถึงบุคคลผู้มีความประพฤติดี ทั้งทางกาย วาจา และความคิด คือทำดี พูดดี คิดดี

💠 ชนพื้นเมืองดั้งเดิม จังหวัดนครพนม
วิถีชีวิตของชาวไทยญ้อ   ลักษณะนิสัยใจคอของไทยญ้อส่วนมากที่สุดคือ ซื่อสัตย์  สุจริต  รักสงบ  มีความสามัคคีมั่น  ไม่ว่าจะมีอะไรเช่นการทำบุญ  การปลูกบ้าน

💠 สื่อเสียงไทย
รูป รส กลิ่น เสียง คือสัมผัสแห่งโลกภายนอกที่ปลุกเร้าร้อยเรียงจิตนาการ และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ภายในจิตใจมนุษย์

💠 พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
หรือ พระพิพัฒน์สัจจา คือ พระราชพิธีศรีสัจปานกาล คำว่า "ปานะ" แปลว่า "เครื่องดื่ม" หรือ "น้ำสำหรับดื่ม"

💠 เทพเจ้ากรีก
ตำนานเทพเจ้ากรีกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาในกรีซโบราณ

💠 โต๊ะหมู่บูชา
ศิลปะการจัดวางเครื่องสักการะบูชาในพีธีกรรมต่างๆ ตามคติความเชื่อ และเพื่อความเป็นสิริมงคล แบบพุทธๆ

💠 ละครดึกดำบรรพ์
ละครดึกดำบรรพ์แสดงครั้งแรกปี พ.ศ. 2442  เนื่องในโอกาสต้นรับเจ้าชายเฮนรี  พระอนุชาสมเด็จพระเจ้ากรุงปรัสเซีย

💠 มหัศจรรย์แห่งน้ำ
น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งแก่มวลมนุษย์ น้ำมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย และมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลบนโลกใบนี้

💠 "น้ำ" พิธีกรรมและความเชื่อ
น้ำ เป็นเครื่องชำระล้างสิ่งสกปรกและมลทิน ถือกันว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์

💠 แมวไทย
เก้าแต้ม ตามตำราสมุดข่อยโบราณ จะกำหนดตำแหน่งแต้มไว้ตายตัว โดยที่แต้มจะต้องเป็นสีดำ บนพื้นขาว แต่ในปัจจุบันอนุโลมในเรื่องของตำแหน่ง

💠 การละเล่นไทย
การละเล่นของเด็กไทยในอดีต ทั้งที่เล่นกลางแจ้งและในร่ม โดยส่วนใหญ่เลียนแบบจากการทำงานและอาชีพของผู้ใหญ่ หรือคิดการละเล่นใหม่ๆ เพื่อแข่งขันในหมู่เพื่อนกันเองโดยเฉพาะ

💠 ขนมไทย
มะพร้าวแก้ว ส่วนผสม :มะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้น น้ำตาลทรายขาวน้ำลอยมะลิสีผสมอาหารตามต้องการ

💠 บายศรี
บายศรีเทพ ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ สำหรับบวงสรวง เทพ พรหม เทวาอารักษ์ ประกอบด้วยตัวบายศรี 9 ชั้น ทั้งหมด 8 ตัว ประดับพานด้วยดอกดาวเรือง

💠 ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
ในการทำพิธีมงคลทำขวัญเดือนนี้ ผู้จัดทำต้องเอาวัน เดือน ปีเกิดของเด็กผู้นั้นไปให้โหรคำนวณ หาฤกษ์ยามที่จะจัดทำเสียก่อน จากนั้นก็เตรียมจัดสถานที่

💠 ประเพณีและอารยธรรมไทย
ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมา ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาล

💠 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
การที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมขึ้นมาย่อมต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มมีระเบียบแบบแผนที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มให้อยู่ในขอบเขตที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข

💠 มรดกทางวัฒนธรรมไทย
ความเป็นไทยที่ควรจะสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ชั่วลูกชั่วหลาน

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย