ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม
แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น
ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
สร้างบ้านแปงเมือง
การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ
ชัยภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย
ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน
บทวิเคราะห์และสรุป
การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

 • กรมศิลปากร. สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน). พระนคร : คลังวิทยา, 2506.
 • กาญจนี ละอองศรี. “ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนไทยและประวัติศาสตร์สุโขทัย”, เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ รุ่น 13 มหาวิทยาลัย- ธรรมศาสตร์, มิถุนายน 2549.
 • __________. “ประวัติศาสตร์ธนบุรีและรัตนโกสินทร์”, เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ รุ่น 13, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มิถุนายน 2549.
 • คลังจินดา คลังเงินตรา. “คัมภีร์ฮวงจุ้ย”. http://www.huangjuijing.com/page22.php, สืบค้น 1 เมษายน 2551.
 • ฉัตรชัย พงศ์ประยูร. แนวความคิดใหม่ทางภูมิศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัทมิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, 2549.
 • นคร พันธุ์ณรงค์. “อนุสาวรีย์สามกษัตริย์: พระนามนั้นสำคัญไฉน และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ใน ล้านนาไทย. เชียงใหม่ : ทิพย์เนตรการพิมพ์, ม.ป.ท.
 • ไพรถ เลิศพิริยกมล. “ฮวงจุ้ย” ความเชื่อถือและปฏิบัติที่สืบต่อย่างน่าพิศวง. http://www.thaifolk.com/doc/literature/hungjui/hungjui1.hlm, สืบค้น 1 เมษายน 2551.
 • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546.
 • เวชสวรรค์ หล้ากาศ. ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ในมิติของซินแส สถาปนิก วิศวกร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2549.
 • สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู. ฮวงจุ้ยไทย ชัยภูมิศาสตร์ ภาคปฐมภูมิ. กรุงเทพฯ : บริษัท ยูก้า คิม ลิโอ จำกัด, 2550.
 • สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่. เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน. กรุงเทพฯ : บริษัทถาวรกิจการพิมพ์ จำกัด, 2549.
 • อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว. “ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ : สมัยราชวงศ์มังรายและสมัยพม่าปกครอง” ใน ล้านนาไทย. เชียงใหม่ : ทิพย์เนตรการพิมพ์, ม.ป.ท.
 • อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์. ฮวงจุ้ย มั่งคั่ง ร่ำรวย มีสุข. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2548.
 • De Blij, H.J. and Peter O. Muller. Geography: Realms, Regions, and Concepts. New York: John Wiley & Son, Inc., 1994.
 • De Blij, H.J. The Earth: An Introduction to its Physical and Human Geography. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1995.
 • Gold, John R. An Introduction to Behavioral Geography. Oxford: Oxford University Press, 1980.
 • Haggett, Peter. Geography : A Modern Synthesis. New York: Harper Row, Publisher, 1972.
 • Lowe, John and Eldor Pederson. Human Geography: An Integrated Approach. New York: John Wiley & Sons., 1983.
 • Martin, Geoffrey J. and Preston E. James. All Possible World: A History of Geographical Ideas. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1993.
 • Walmsley, D.J. and G.J. Lewis. Human Geography: behavioral approaches. London: Longman Inc., 1984.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย