ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ

         เอราโทสเธนิส (Eratosthenes) ปราชญ์ชาวกรีกกล่าวไว้ว่า ภูมิศาสตร์ คือแม่แห่งศาสตร์ทั้งมวล (Mother of sciences) ความหมายนี้ทำให้ตระหนักได้ว่า การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในศาสตร์แขนงใดก็ตาม ถ้ามีความซาบซึ้งในภูมิศาสตร์เป็นเบื้องต้นก่อนแล้ว ย่อมทำให้ความซาบซึ้งในศาสตร์อื่นเป็นไปได้โดยง่าย การศึกษาภูมิศาสตร์ในปัจจุบันให้ความสำคัญและพยายามทำความเข้าใจการปรากฏของสิ่งต่างๆ บนพื้นโลกและพฤติกรรมเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเพื่อกิจกรรมและกิจการต่างๆ ของมนุษย์

บทความนี้คือความพยายามอย่างหนึ่งที่จะยืนยันความเป็นแม่แห่งศาสตร์ทั้งหลายของภูมิศาสตร์ โดยนำเอาโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” ซึ่งเป็นหลักคิดในการเลือกทำเลและที่ตั้งที่เหมาะสมเป็นตัวตั้ง แนวคิดเชิงภูมิศาสตร์ที่คิดว่าสามารถใช้เป็นคำอธิบายโบราณอุบายดังกล่าวได้ถูกกล่าวนำเป็นเบื้องต้น จากนั้นจึงตามด้วยธรรมชาติและความเป็นมาของโบราณอุบายทั้งสอง สุดท้ายคือบทวิเคราะห์และคำอธิบายความเชื่อมโยงของแนวคิดเชิงภูมิศาสตร์ที่มีต่อ “ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ”

 

ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม
แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น
ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
สร้างบ้านแปงเมือง
การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ
ชัยภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย
ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน
บทวิเคราะห์และสรุป
การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย