ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือเรียนภาษาไทยที่ควรรู้จัก

แบบเรียนใหม่

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี แต่งแบบเรียนขึ้นใหม่ โดยแก้ไขจากแบบเรียนเร็ว เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้เร็วกว่าแบบเรียนเร็ว เนื่องจากการใช้แบบเรียนเร็ว ถ้าครูผู้สอนฝึกหัดมาดีแล้วจะทำให้เด็กอ่านหนังสือออกได้เร็วกว่าสมัยโบราณ แต่ถ้าผู้ไม่รู้วิธีสอน เมื่อนำแบบเรียนเร็วไปใช้จะทำให้ผู้เรียนจบเล่มแล้วอ่านหนังสือไม่ออกจนเป็นที่วิจารณ์กันว่าแบบเรียนเร็วสู้มูลบทบรรพกิจไม่ได้ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีจึงแต่งแบบเรียนใหม่ขึ้น โดยใช้ทดลองสอนที่โรงเรียนก่อน ต่อมามอบให้รัฐบาลและใช้เป็นแบบเรียนของโรงเรียนทั่วไป

แบบเรียนใหม่นี้เรียนลัดกว่าแบบเรียนเร็ว คือ ไม่แยกมาตราเป็น ๙ มาตรา แต่แยกเพียง ๓ มาตรา คือ แม่ ก กา มาตราตัวสะกด และมาตราตัวสะกดคำตาย นอกจากการแบ่งมาตราแล้ว การแบ่งพยัญชนะก็ต่างกัน คือ แบ่งตามรูปของตัวอักษรที่ง่ายสำหรับเด็กเป็นเกณฑ์ เช่น แบ่ง บ ป ไว้ด้วยกัน และจัดไว้เป็นอันดับแรก เพราะทั้งสองรูปนี้เป็นเส้นตรง จำง่าย และเขียนง่าย ส่วนสระที่นำมาประสบกับพยัญชนะก็นำสระรูปง่าย ๆ มาก่อน คือ -า -ำ และ เ – า ตัวอย่างคำที่ใช้ในหนังสือนี้ก็เลือกคำที่ใช้ในภาษาเท่านั้น


อ้างอิง

  • วิชาการ,กรม, ๒๕๒๐ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก,๒๕๕๒. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สำนัก, ๒๕๔๔.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
  • โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.ศึกษาธิการ,กระทรวง, ๒๕๔๕. วิชาการวิจักษณ์ สำนักพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม