สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลปราสาทพระวิหาร

ปราสาทพระวิหารเป็นปราสาทโบราณตามแบบศิลปะขอม ตั้งอยู่บนภูเขาบนเทือกเขาพนมดงรัก บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ตรงข้ามบ้านภูมิซรอล ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตัวปราสาทไล่เรียงเป็นชั้น ๆ เป็นทางยาวตามแกนทิศเหนือ - ใต้ เริ่มจากเชิงเขาด้านล่างทางทิศเหนือไปจนสุดยอดเขา ซึ่งสูงห่างจากระดับ น้ำทะเลปานกลาง 646 เมตร


แผนผังและภาพถ่ายปราสาทพระวิหาร


ปราสาทพระวิหาร


แผนผังอาคารสำคัญต่าง ๆ ของปราสาทพระวิหาร

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปราสาทพระวิหารสร้างขึ้นราว พุทธศตวรรษที่ 15 - 16 เพื่อเป็นศาสนสถานตามคติความเชื่อในศาสนา ฮินดูลัทธิไศวนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด ถือเป็นร่องรอยความ เจริญรุ่งเรืองและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต และยังสะท้อนถึงความสำคัญของ ปราสาทที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง ผู้คนในชุมชนโบราณในดินแดนแถบนี้มาแต่บรรพกาล

สนธิสัญญากำหนดเขตแดนสยาม - ฝรั่งเศส


ภาพการแสดงการกำหนดเขตสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสตามสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ โดยสังเขป

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย