Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

 

กระทรวงการต่างประเทศ

บทบาทของประธานอาเซียนในการสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาระหว่างไทย - กัมพูชา ผ่านกลไกทวิภาคีของทั้งสองประเทศ

หลังจากที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ได้ออกคำแถลงข่าว (press statement) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ระบุถึงการสนับสนุนการดำเนินการของอาเซียนเพื่อให้เกิดการ หยุดยิงถาวรและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีผ่านการเจรจา อาเซียนได้จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Ministers’ Meeting - IAMM) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามผลการประชุม UNSC โดยภายหลังการประชุมดังกล่าว อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนได้ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ไทยและกัมพูชากลับมาเจรจาทวิภาคีกันต่อไป ตามกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ โดยให้อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนปัจจุบัน มีบทบาทสนับสนุนตามความเหมาะสม และยินดีที่จะมีการประชุม JBC และ GBC ในอนาคตในวันที่จะกำหนดต่อไป นอกจากนี้ ไทยและกัมพูชา ตกลงกันที่จะเชิญผู้สังเกตการณ์จากอินโดนีเซีย (Indonesian Observer Team - IOT) ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา อีกด้วย

ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียได้มี หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย และรองนายก รัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่าง ประเทศกัมพูชา เพื่อเสนอร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Terms of Reference - TOR) ของคณะผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย (Indonesian Observers Team - IOT) ให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาพิจารณาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิด และ ได้เสนอแก้ไขร่าง TOR ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อท่าทีของฝ่ายไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการติดต่อและหารือระหว่างรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดและไทย ก็ได้รับความร่วมมือจากอินโดนีเซียเป็นอย่างดี อีกทั้งอินโดนีเซียเห็นพ้อง กับท่าทีของไทย โดยมองว่าปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นปัญหา ทวิภาคีโดยแท้ ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ อินโดนีเซียได้ให้ความสนับสนุนเรื่องสถานที่สำหรับ การประชุม JBC ที่เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2554 โดยมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้านสารัตถะในระหว่างการประชุม ดังกล่าวแต่อย่างใด การให้ความสนับสนุนและอำนวยความสะดวกของ อินโดนีเซียส่งผลให้การประชุมประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 18 (18th ASEAN Summit) ณ กรุงจาการ์ตา ผู้นำไทย กัมพูชา และอินโดนีเซียได้พบหารือและเห็นพ้องกัน ให้มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสามประเทศ หารือกันในเรื่อง TOR ของคณะผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซีย และแนวทาง การแก้ปัญหาไทย - กัมพูชาแบบรอบด้าน ซึ่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย กัมพูชา และอินโดนีเซีย ได้เจรจาหารือและตกลงให้มีการดำเนินการแบบชุดข้อตกลง (package of solutions) โดยครอบคลุมกลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ม ในลักษณะกระบวนการ (process) เพื่อนำไปสู่การถอนทหารกัมพูชาออกจากบริเวณปราสาท พระวิหาร รอบปราสาทฯ วัดแก้วสิขาคีรีสะวารา รวมถึงตลาดและชุมชน โดยรอบ และการส่งคณะผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียมายังพื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบจากการปะทะ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมของไทย และรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหมกัมพูชาตกลงที่จะให้มีการส่งคณะสำรวจ (Survey Team) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำ ประเทศไทยและกัมพูชามายังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในฝั่งไทยและกัมพูชา ซึ่งในช่วงเดียวกัน จะจัดการประชุม GBC โดยเป็นวาระที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ เพื่อหารือเกี่ยวกับการถอนทหารกัมพูชาออกจากปราสาทพระวิหาร บริเวณ รอบปราสาทฯ วัดแก้วสิขาคีรีสะวารา รวมถึงตลาดและชุมชนโดยรอบ และ เมื่อมีการดำเนินการตามผลการประชุม GBC ในเรื่องการปรับกำลังทหาร กัมพูชาดังกล่าวแล้ว จึงจะมีการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนเรื่อง TOR ของคณะผู้สังเกตการณ์ฯ ต่อไป

จากการดำเนินการของอินโดนีเซียดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า บทบาทของอินโดนีเซียในการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นไป อย่างสร้างสรรค์และอยู่บนพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบ ทวิภาคีเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของครอบครัวอาเซียน ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวในระหว่างที่ไทย และสมาชิกอาเซียนจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com