สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

 

กระทรวงการต่างประเทศ

ตัวแทน (Agent)

กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 42 ของธรรมนูญศาลฯ ระบุว่า ตัวแทน (Agent) จะดำเนินการแทนรัฐภาคีคู่พิพาท (“The parties shall be represented by agents.”)

ตัวแทนของไทยและกัมพูชา

ตัวแทนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐ เป็นเสมือนหัวหน้าของคณะทูต ที่มีอำนาจในการดำเนินการที่มีผลผูกพันรัฐของตน โดยตัวแทนจะได้รับ การติดต่อจากนายทะเบียนศาลในเรื่องที่เกี่ยวกับคดี และส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ได้รับการลงนามและรับรองถูกต้องให้กับนายทะเบียนศาล ในการพิจารณาคดี ตัวแทนจะกล่าวเปิดคดีโดยการกล่าวข้อโต้แย้ง ในนามรัฐบาลของตน พร้อมทั้งเสนอคำฟ้อง

โดยทั่วไป การกระทำใด ๆ ที่รัฐต้องการให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการ ก็จะกระทำโดยตัวแทน ซึ่งในบางครั้งตัวแทนก็สามารถได้รับการช่วยเหลือ/ สนับสนุนจากตัวแทนร่วม รองตัวแทน หรือผู้ช่วยตัวแทนได้ และมีที่ปรึกษา หรือทนายที่ให้คำปรึกษาด้วยเสมอ ทั้งนี้ โดยปกติรัฐมักจะแต่งตั้งนักการทูต ชั้นผู้ใหญ่เป็นตัวแทนในคดี เช่น เอกอัครราชทูตประจำกรุงเฮก ดังที่ไทยเคย แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำกรุงเฮกสำหรับคดีปราสาทพระวิหารในปี 2505

รัฐบาลไทยได้แต่งตั้ง ดร.วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เป็นตัวแทน (Agent) และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็น รองตัวแทน (Deputy Agent) และรัฐบาลกัมพูชาได้แต่งตั้งนายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นตัวแทน (Agent) และ นายวาร์ กิมฮง รัฐมนตรีอาวุโส เป็นรองตัวแทน (Deputy Agent)

ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศและทนายฝ่ายไทย

ในชั้นนี้ คณะที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศของไทยประกอบ ด้วยศาสตราจารย์เจมส์ ครอว์ฟอร์ด (James Crawford) ศาสตราจารย์ โดนัลด์ เอ็ม แม็คเรย์ (Donald M. McRae) และศาสตราจารย์อแลง เปลเล่ต์ (Alain Pellet) ซึ่งรัฐบาลไทยเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวเป็น ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศสำหรับต่อสู้คดีในศาลโลก โดยพิจารณา จากคุณสมบัติและความสามารถที่โดดเด่นเป็นหลัก รวมถึงการยอมรับ ในระดับระหว่างประเทศด้วย

สำหรับประวัติโดยสังเขปนั้น ศาสตราจารย์ครอว์ฟอร์ด มีสัญชาติ ออสเตรเลีย ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์สอนกฎหมายระหว่างประเทศที่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร และเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยกฎหมายระหว่างประเทศเลาเตอร์แพคท์ที่เคมบริดจ์ สหราช- อาณาจักร (Lauterpacht Research Centre for International Law) ได้รับ เลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศแห่ง สหประชาชาติเมื่อปี 2535 และเป็นผู้รับผิดชอบยกร่างธรรมนูญศาลอาญา ระหว่างประเทศ ปี 2547 และข้อบทของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่าง ประเทศเกี่ยวกับความรับผิดแห่งรัฐ ปี 2544 ศาสตราจารย์ครอว์ฟอร์ดเป็น ทนายที่มีประสบการณ์ว่าความในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ มากที่สุดคน หนึ่งของโลก ทั้งในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลกฎหมายทะเลระหว่าง ประเทศ ศาลอาญาระหว่างประเทศ และศูนย์กลางระหว่างประเทศเพื่อ ระงับข้อพิพาทด้านการลงทุน (International Center for the Settlement of Investment Disputes - ICSID) รวมทั้งเป็นอนุญาโตตุลาการในคดีต่าง ๆ อีกหลายคดี และเคยเป็นทนายความให้แก่รัฐบาลมาเลเซียในคดีเกาะปูเลา บาตู ปูเต๊ะห์ (Pulau Batu Puteh) เมื่อปี 2551 และคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับ อธิปไตยเหนือหมู่เกาะสิปาดันและลิกิตัน นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ครอว์ฟอร์ด ยังเขียนตำรากฎหมายระหว่างประเทศหลายเล่มและดำรงตำแหน่ง เป็นบรรณาธิการอาวุโสของหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศประจำปีของ สหราชอาณาจักร (British Yearbook of International Law)

ในส่วนของศาสตราจารย์แม็คเรย์ มีสัญชาติแคนาดา/นิวซีแลนด์ เป็นสมาชิกศาลประจำอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Arbitration - PCA) ตั้งแต่ปี 2531 และสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมาย ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี 2549 นอกจากนี้ ยังเป็น ทนายความของรัฐบาลนิวซีแลนด์ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งคดีต่าง ๆ ในองค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน ที่ปรึกษาของรัฐบาลนิวซีแลนด์ด้านเขตทางทะเล ระหว่างปี 2543 - 2548 ที่ปรึกษาของแคนาดาในข้อพิพาทระหว่างแคนาดา - ฝรั่งเศสในคดี เขตแดนทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแซงปีแยร์และมีเกอลง (St. Pierre and Miquelon Maritime Boundary) และเป็นทนายความให้สาธารณรัฐซูรินัม (Suriname) ในคดีระหว่างกายอานากับซูรินัม (Guyana v. Suriname) เมื่อปี 2549

สำหรับที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศอีกท่านหนึ่ง คือ ศาสตราจารย์เปลเล่ต์ มีสัญชาติฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์สอน กฎหมายระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยปารีส (University Paris Ouest, Nanterre - La Défense) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับเชิญเป็นศาสตราจารย์ พิเศษสอนกฎหมายระหว่างประเทศในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายแห่ง ทั่วโลก รวมทั้งเคยได้รับเชิญมาร่วมบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ ปี 2521 ด้วย นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เปลเล่ต์ยังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (International Law Commission) ตั้งแต่ปี 2533 และเคยดำรงตำแหน่งประธาน คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เมื่อปี 2540 ถึง 2541 ขณะเดียวกัน ในด้านงานคดีความ ศาสตราจารย์เปลเล่ต์ก็มี ประสบการณ์ว่าความในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมากกว่า 35 คดี เป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายให้แก่ประเทศต่าง ๆ กว่า 20 ประเทศรวมถึง อินโดนีเซีย (คดีข้อพิพาทเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือหมู่เกาะสิปาดัน (Sipadan) และลิกิตัน (Ligitan)) และสิงคโปร์ (คดีข้อพิพาทเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือ เกาะเปดรา บลังกา (Pedra Blanca)) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา กฎหมายขององค์การการท่องเที่ยวโลกและเป็นผู้เขียนตำรากฎหมาย ระหว่างประเทศอีกหลายเล่มด้วย

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย