สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

 

กระทรวงการต่างประเทศ

ท่าทีของไทยต่อความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา

ภาพรวมความสัมพันธ์ และกลไกความร่วมมือทวิภาคี

ภาพรวมไทยและกัมพูชาได้ดำเนินความสัมพันธ์มาสู่ปีที่ 61 ภายหลังการฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 ไทยและกัมพูชามีความร่วมมือร่วมกันในหลาย มิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมี คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย - กัมพูชา ซึ่งมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสองประเทศเป็นประธานร่วม เป็นกลไกหลักกำกับดูแลความสัมพันธ์ในทุกมิติการประชุม JC ครั้งล่าสุด ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

ด้านความมั่นคง

ไทยและกัมพูชามีกลไกความร่วมมือ ได้แก่ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม และคณะกรรมการชายแดนส่วน ภูมิภาค (RBC) ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณชายแดนทั้งสอง ประเทศเป็นประธานร่วม ซึ่งมีทั้งหมด 3 คณะกรรมการ โดยแบ่งพื้นที่ตาม ภูมิภาคชายแดน 3 ด้าน ได้แก่ กองทัพภาคที่ 1 ของไทยกับภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชา กองทัพภาคที่ 2 ของไทยกับภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี - ตราด ของไทยกับภูมิภาคทหารที่ 3 ของกัมพูชา นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย - กัมพูชา ซึ่งมีหน้าที่สำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างประเทศทั้ง สองให้ชัดเจนภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล กัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก หรือ MOU 2543

ด้านเศรษฐกิจ

ไทยกับกัมพูชาเป็นคู่ค้าที่สำคัญ ในปี 2553 มี มูลค่าการค้าโดยรวม 81,129.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึงร้อยละ 43.4 ในจำนวนดังกล่าวคิดเป็นการค้าชายแดนถึงร้อยละ 68.3 มูลค่า 55,411.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 22.12 ในส่วนของการ ลงทุน ไทยลงทุนในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน มีมูลค่าจดทะเบียนใน ส่วนที่ถือหุ้น 227.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการลงทุน 82 โครงการโดย มูลค่าดังกล่าวคิดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศที่ลงทุนสูงสุดในกัมพูชา ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจ โรงพยาบาล อุตสาหกรรมสิ่งทอ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรม การเกษตร ทั้งนี้ ในปี 2553 มีการลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป นอกจากนี้ ในส่วนของการท่องเที่ยวในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปกัมพูชา จำนวน 96,277 คน และใน ขณะเดียวกัน มีนักท่องเที่ยวกัมพูชาเดินทางมาไทยจำนวน 140,606 คน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2554 การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา มี มูลค่า 37,114 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.15) อย่างไรก็ดี การค้าโดยรวม ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะในช่วงต้นปี 2554 (โดยเฉพาะในเดือน เมษายน 2554 ที่ตัวเลขการค้าลดลงร้อยละ 50) ส่งผลให้มูลค่าการค้ารวม ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปี 2553 (ร้อยละ 3 หรือประมาณ 1,569.2 ล้านบาท)

ด้านความสัมพันธ์ระดับประชาชน

สมาคมมิตรภาพไทย - กัมพูชา เป็นกลไกหลักซึ่งมีหน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ไทยกับกัมพูชา โดยมีกรอบความร่วมมือครอบคลุม 6 สาขา ได้แก่ ด้าน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและกีฬา การศึกษา สาธารณสุข และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชน ล่าสุดในโอกาสฉลอง ครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 สมาคมมิตรภาพไทย - กัมพูชาได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ กับสถานพยาบาล 3 แห่งในกัมพูชา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 67 (ช่องสะงำ - อันลองเวง - เสียมราฐ) ซึ่งเป็นถนนที่ไทยได้ให้ความช่วยเหลือในการ ก่อสร้าง และเปิดใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ ความช่วยเหลือ ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนกัมพูชาที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว มีโอกาสได้รับการรักษาพยาบาลที่ดียิ่งขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความรู้สึก ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ