สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

 

กระทรวงการต่างประเทศ

การแก้ไขปัญหาไทย - กัมพูชา

 ในกรอบศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

กัมพูชาขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตีความ คำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร 2505

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 กัมพูชาได้ยื่นคำขอให้ศาลยุติธรรม ระหว่างประเทศ (International Court of Justice - ICJ) หรือที่รู้จักกัน ทั่วไปว่า “ศาลโลก” ตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหารที่ศาลฯ ได้ตัดสินไปเมื่อ พ.ศ. 2505 โดยระบุว่า ไทยกับกัมพูชามีประเด็นที่เห็น ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความหมายหรือขอบเขตของคำพิพากษาดังกล่าว และ ขอให้ศาลฯ ตีความคำตัดสินว่า พันธกรณีของไทยที่จะต้องถอนทหาร ตำรวจ ผู้เฝ้ารักษาหรือผู้ดูแล ออกจากปราสาทหรือบริเวณใกล้เคียง ปราสาทในดินแดนกัมพูชานั้น เป็นผลมาจากพันธกรณีทั่วไปของไทยที่จะ ต้องเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา ซึ่งดินแดนนั้นได้มีการกำหนด ขอบเขตในบริเวณปราสาทและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วโดยแผนที่ภาคผนวก 1 (กล่าวคือ แผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 ระวางดงรัก ที่กัมพูชาใช้แนบ คำฟ้องของกัมพูชาในคดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505) ซึ่งฝ่ายกัมพูชา อ้างว่า ศาลฯ ใช้เป็นพื้นฐานของคำตัดสิน กล่าวโดยสรุปก็คือ กัมพูชาขอให้ ศาลฯ ตัดสินว่า ไทยมีพันธกรณีที่ต้องเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของ กัมพูชา ซึ่งดินแดนนั้นถูกกำหนดขอบเขตในบริเวณปราสาทพระวิหารและ พื้นที่ใกล้เคียงโดยเส้นที่ปรากฏบนแผนที่ภาคผนวก 1

คำขอของกัมพูชาให้ศาลตีความคำพิพากษา ปี 2505

โดยที่ศาลได้ตัดสินใน ปี 2505 ว่า “...ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ใน ดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา” ดังนั้น กัมพูชาจึงขอให้ศาลฯ ตัดสินว่าพันธกรณีของไทยที่จะต้อง “ถอนกำลังทหารหรือตำรวจ หรือผู้รักษาการณ์ หรือผู้ดูแลอื่น ๆ ที่ประเทศไทยได้วางไว้ที่ปราสาท หรือในพื้นที่ใกล้เคียงใน ดินแดนของกัมพูชา” เป็นผลมาจากพันธกรณีทั่วไปของไทยที่จะต้องเคารพ บูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา ซึ่งดินแดนนั้นถูกกำหนดขอบเขตใน บริเวณปราสาทพระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเส้นของแผนที่ภาคผนวก 1 ซึ่งศาลฯ ใช้เป็นพื้นฐานของคำตัดสิน

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย