สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

 

กระทรวงการต่างประเทศ

คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรณีปราสาทพระวิหาร

คดีปราสาทพระวิหารระหว่างกัมพูชากับไทย Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)

เมื่อ ค.ศ. 1959 กัมพูชายื่นคำขอต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ให้วินิจฉัยเขตแดนไทย - กัมพูชา 2 ประเด็น

    อธิปไตยแห่งดินแดนเหนือปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา
    ให้ไทยถอนกำลังทหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหาร ต่อมาใน ค.ศ. 1962 กัมพูชาขอให้ศาลโลกวินิจฉัยเพิ่มเติม อีก 3 ประเด็น คือ

1. ขอให้ตัดสินชี้ขาดเขตแดนไทย - กัมพูชา

2. สถานะของแผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 ระวางดงรักที่ ผนวกท้ายคำฟ้องของกัมพูชา (ภาคผนวกแนบท้ายคำฟ้อง) มีผลผูกพัน ประเทศไทย

3. ขอให้รัฐบาลไทยส่งคืน สิ่งประติมากรรม แผ่นศิลา ส่วน สลักหักพังของสิ่งก่อสร้างโบราณสถาน รูปหินทราย และเครื่องปั้นดินเผา โบราณ ซึ่งได้ถูกโยกย้ายไปจากปราสาทพระวิหารโดยเจ้าหน้าที่ไทย นับแต่ ค.ศ. 1954 ให้แก่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย