สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

 

กระทรวงการต่างประเทศ

หลังจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินคดีปราสาท พระวิหาร

ปี 2505 ทำไมกัมพูชายังสามารถนำข้อพิพากษา กลับเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้อีก

กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

คำพิพากษาของศาลฯ ถือเป็นที่สุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ (ข้อ 60 ของธรรมนูญศาลฯ) อย่างไรก็ดี รัฐที่เป็นภาคีคู่พิพาทจะนำเรื่องกลับไป ศาลโลกได้อีกใน 2 กรณี ได้แก่

(1) การขอแก้ไขคำพิพากษา : รัฐที่เป็นภาคีคู่พิพาทมีสิทธิขอให้ ศาลฯ แก้ไขคำพิพากษา เมื่อมีการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ซึ่งมีผลต่อ การตัดสินคดี แต่สิทธินี้สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ ศาลฯ มีคำพิพากษาเท่านั้น (ข้อ 61 ของธรรมนูญศาลฯ)
 
Article 61 (Statute of the International Court of Justice)

1. An application for revision of a judgment may be made only when it is based upon the discovery of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgment was given, unknown to the Court and also to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.

2. The proceedings for revision shall be opened by a judgment of the Court expressly recording the existence of the new fact, recognizing that it has such a character as to lay the case open for revision, and declaring the application admissible on this ground.

3. The Court may require previous compliance with the terms of the judgment before it admits proceedings in revision.

4. The application for revision must be made at latest within six months of the discovery of the new fact.

5. No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment.

(2) การขอตีความคำพิพากษา : การขอตีความคำพิพากษานี้ ไม่กำหนดกรอบระยะเวลา โดยรัฐภาคีคู่พิพาทสามารถยื่นคำร้องขอให้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตีความคำพิพากษาได้ หากรัฐภาคีคู่พิพาท มีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับความหมายหรือขอบเขตของคำพิพากษา (ข้อ 60 ของธรรมนูญศาลฯ)

Article 60 (Statute of the International Court of Justice)

The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any party.

กัมพูชายื่นคำขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษา ได้อย่างไร

กัมพูชาอ้างว่า ไทยและกัมพูชามีความเห็นขัดแย้งเกี่ยวกับ ความหมายและขอบเขตของคำพิพากษาของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505 ดังนั้น จึงเข้าข่ายข้อ 60 ของธรรมนูญศาลฯ ที่กัมพูชาสามารถขอให้ ศาลโลกตีความคำพิพากษา ประเด็นที่กัมพูชาอ้างว่า ไทยและกัมพูชา มีความเห็นขัดแย้งกัน 3 ประเด็น ได้แก่

1) กัมพูชาเห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของ เส้นเขตแดนระหว่างประเทศที่มีอยู่แล้วซึ่งถูกกำหนดและรับรองโดยทั้งสอง ประเทศ

2) กัมพูชาเห็นว่าเส้นเขตแดนดังกล่าวถูกกำหนดโดยแผนที่ที่ศาล อ้างถึง (แผนที่ภาคผนวก 1) ซึ่งทำให้ศาลวินิจฉัยว่าอธิปไตยเหนือปราสาท พระวิหารเป็นผลโดยตรงและโดยอัตโนมัติของอธิปไตยเหนือดินแดน ที่ปราสาทตั้งอยู่

3) ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องถอนทหารและกำลังต่าง ๆ จากบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหารในดินแดนกัมพูชาตามคำพิพากษา ซึ่งกัมพูชาเห็นว่าพันธกรณีดังกล่าวถูกระบุในลักษณะพันธกรณีทั่วไปและ ต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ศาลฯ รับรองอธิปไตยในดินแดนของกัมพูชา เหนือพื้นที่ดังกล่าว โดยกัมพูชาอ้างว่า ไทยไม่เห็นด้วยกับความเห็นทั้ง 3 ข้อของกัมพูชา

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย