สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ
แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเฉลิมพระชนม์พรรษา พ.ศ. 2430

ความชั่วร้ายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโรคภัยแลความลำบากของนรชนนั้น เราหวังใจว่าจะลดน้อยลง ในการที่ได้ตั้งโรงพยาบาลคนไข้ อันเป็นสรรพสาธารณสำหรับคนทั้งปวง.....

อนึ่งเกิดความวุ่นวายอันสำคัญขึ้นในเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเมืองไกลคบคิดกับพวกโจรฮ่ออันทุจริต ซึ่งแตกฉานเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองเหล่านั้น เมื่อครั้งเกิดความวุ่นวายรบพุ่งกันในเมืองตังเกี๋ย ได้ยกพวกเข้ามาในเมืองหลวงพระบาง ..... จึงเป็นการสำแดงความจำเป็นที่จะต้องจัดการป้องกันบรรดาประเทศราชของเราให้แข็งแรงขึ้น.....

กรมทหารของเรานี้ได้จัดรวบรวมการขึ้นใหม่ แต่มิได้ผิดเพี้ยนจากมูลวิธี แลธรรมเนียมซึ่งได้ตั้งมาช้านานแล้ว.....

การในกรมไปรษณีย์ ก็ได้มีความดัดแปลงอันมีประโยชน์หลายอย่าง ได้จัดไปแล้ว แลสายโทรเลขของเราก็ได้ขยายทาง ซึ่งใช้บอกข่าวไปมาให้แผ่ไพศาลออกไปอีก ด้วยเราประสงค์เพื่อที่จะจัดเขตแดนในอาณาจักรของเรา ฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือที่ต่อกับเขตแดนพม่า ซึ่งยังมิได้มีการแน่ชัดคงอยู่จนบัดนี้ ให้เป็นเขตบันทัดตกลงแน่ชัดนั้น.....

ทางสัมพันธมิตรของเรากับนานาประเทศ ก็เป็นไปโดยทางพระราชไมตรีเจริญถาวรอันยิ่ง ในเวลาที่มีการเฉลิมราชสมบัติในกรุงลอนดอน ..... สมเด็จพระนางเจ้าราชินีกรุงอังกฤษ แล ราชาธิราชินีฝ่ายอินเดีย เราได้แต่งให้น้องที่รักของเรา กรมหลวงเทววงศ์วโรปการ ผู้เป็นเสนาบดีว่าการต่างประเทศ เป็นทูตพิเศษไปยังสำนักเซนเยมซ์ นำพระราชสาส์นอวยพรชัยมงคลแลเจริญทางพระราชไมตรีไปยังกรุงอังกฤษ แลได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนราชธานีอันใหญ่ในประเทศยุโรป อเมริกา แลอาเซียนั้นด้วย..... ทางสัมพันธมิตรของเราด้วยประเทศหนึ่งซึ่งสำคัญในยุโรปนั้น เรารู้สึกแน่ว่าจะสนิทมากขึ้น โดยการที่จะได้ตั้งทูตานุทูตประจำอยู่ในกรุงเบอลินในปีนี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย