สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
ในการแสดงพิพิธภัณฑ์ที่เกาะสีชัง พ.ศ. 2434


ในประการหนึ่ง พวกเราบรรดามาแต่ที่อื่น ได้ตรวจตราค้นหา แลให้ทำการครั้งนี้ ทำให้คิดเห็นเป็นตัวอย่างได้ว่า แต่เกาะสีชังนิดหนึ่งเท่านี้ เมื่อเสาะแสวงหาสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์โดยความเอื้อเฟื้อ ก็ยังได้เห็นสิ่งทั้งปวง มาประกอบให้เป็นประโยชน์ได้ถึงเพียงนี้ จะต้องสงสัยไปไยเล่าถึงแผ่นดินซึ่งกว้างใหญ่กว่านี้ อันมีเหลือว่างอยู่มาก เพื่อได้ประกอบการให้เกิดประโยชน์ คงจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่านี้มาก แลเป็นการได้ฝึกหัดความคิด ที่จะประกอบสิ่งซึ่งควรเป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ .....

อีกประการหนึ่งนั้น ส่วนราษฎรที่อยู่ในเกาะนี้ เมื่อได้มาเห็นสิ่งของซึ่งคงอยู่ ก็จะคิดเห็นได้ว่า บรรดาสิ่งทั้งปวงซึ่งอยู่ใกล้ ๆ นัยน์ตาเราที่ไม่คิดเห็นแต่ก่อนเลยว่า จะเป็นประโยชน์อันใด กลับเป็นประโยชน์ที่ควรจะประกอบการ .....

อีกประการหนึ่งนั้น ..... เพื่อจะให้เป็นเกียรติแก่ลูกชายใหญ่ ...... เป็นกำหนดอันสมควรจะต้องศึกษาประโยชน์ อันจะทำตามหน้าที่ของตัวสืบไปภายหน้า ...... สามารถจะนำประโยชน์ซึ่งไม่แลเห็นว่า จะเป็นจะมีให้มีให้เป็นขึ้นได้ ปรากฎเป็นทางสั่งสอนตัวอย่างอันดี ที่จะได้ประพฤติตัวสืบไปข้างหน้า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ