สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
พระบรมวงศานุวงศ์ แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า
ในการเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2449


...... ในการซึ่งควรจะยกมากล่าวให้ปรากฎในมงคลสมาคมนี้ได้หลายอย่างคือ การปกครองท้องที่ตามหัวเมืองในศกนี้ เมื่อแลเห็นว่าบ้านเมืองเจริญขึ้น จึงได้จัดวิธีปกครองหัวเมือง บางมณฑล ให้สมควรแก่กาล คือได้ให้รวมเมืองจันทบุรี เมืองระยอง เมืองขลุง 3 เมือง จัดเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่ามณฑลจันทบุรีมณฑลหนึ่ง แยกบริเวณ 7 หัวเมือง ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราช จัดการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาลเรียกว่า มณฑลปัตตานีอีกมณฑลหนึ่ง กับได้จัดวิธีการปกครองหัวเมืองขึ้น นครเชียงใหม่ นครน่าน นครลำปาง นครลำพูน บรรดาอยู่ข้างฝ่ายเหนือในลุ่มลำน้ำของ รวมเป็นมณฑลพายัพเหนือ อยู่ในความตรวจตราปกครองของข้าหลวง ตั้งที่ว่าการ ณ เมืองเชียงรายแห่งหนึ่ง

....... ในปีนี้ได้เลิกบ่อนเบี้ยหมดแล้วทุกหัวเมือง ยังคงมีอยู่แต่ในจังหวัดกรุงเทพฯ บ่อนเหล่านี้คงจะเลิกได้หมด ในภายหน้า

การรถไฟสายเหนือได้เปิดใช้แล้วถึงปากน้ำโพ แลยังกำลังวางรางต่อไปในตอนเมืองพิษณุโลก สายตะวันออกที่จะทำไปแม่น้ำบางปะกง ได้ถมดินสำเร็จมากแล้ว ..... ได้ตรวจทางรถไฟ หมายจะทำต่อไป จากเมืองพิชัย แยกไปเมืองสวรรคโลกสายหนึ่ง จากเมืองนครชัยศรีขึ้นไป เมืองสุพรรณบุรี แลเมืองอุทัยธานีอีกสายหนึ่ง ตรวจทางรถไฟต่อแต่เมืองเพชรบุรีลงไปทางมณฑลชุมพร มณฑลนครศรีธรรมราช จนถึงมณฑลปัตตานีสายหนึ่ง แยกจากมณฑลนครศรีธรรมราชไปมณฑลภูเก็ตสายหนึ่ง ..... การโทรเลข ได้ต่อสายใช้ได้ถึงเมืองตรัง เมืองกระบี่ เมืองพังงา แลเมืองภูเก็ตอีกสายหนึ่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ