สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ ข้าราชการฝ่ายทหาร ในการรื่นเริง
เนื่องในการเฉลิมพระชนม์พรรษา พ.ศ. 2431


การแตกร้าวในระหว่งหมู่ทหารทั้งปวง ซึ่งเป็นเหตุสำคัญ อันจะให้กำลังแผ่นดินลดถอยไป ซึ่งเป็นมาแต่ก่อนนั้น ก็ได้ปรากฎแล้วว่า เป็นการเสื่อมสิ้นไปโดยมาก ด้วยอาศัยน้ำใจอันเป็นธรรม แลความเห็นอันฉลาด ประกอบด้วยความจงรักภักดีของผู้บัญชาการทั้งปวง ..... การซึ่งจะแก้ไขตัดรอนการวิวาทอันมีมาช้านาน แลจะจัดการซึ่งอากูลวุ่นวาย ไม่เป็นแบบอย่างอันเรียบร้อยของกรมทหารมาแต่เดิมนี้ เป็นการหนัก ยากที่จะทำได้ตลอด แต่บัดนี้ก็เห็นได้แล้วว่า ท่านทั้งปวงสามารถที่จะต่อสู้ความยากลำบากเหล่านั้น ได้ฝ่าฝืนสำเร็จมาได้มากแล้ว .....

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย