Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลภายในและความสมดุลภายนอก

  1. การลดค่าเงินหมายถึง การปรับค่าเงินของประเทศเปรียบเทียบกับค่าเงินต่างประเทศให้มีค่าต่ำลง หรือเท่ากับการเพิ่มราคาเงินตราต่างประเทศ ทำให้เส้นแสดงความสมดุลภายในและเส้นแสดงความสมดุลภายนอกเปลี่ยนแปลงไป การใช้นโยบายการค้าแบบปกป้องทำให้เกิดผลต่อการค้า คือ เป็นการลดการนำเข้าซึ่งคล้ายคลึงกับผลการลดค่าเงินที่ทำให้ราคาสินค้าเข้ามีราคาแพงขึ้น
  2. การใช้นโยบายการค้าและการลดค่าเงิน อาจทำให้เกิดความสมดุลภายในและภายนอกได้เช่นเดียวกับการใช้นโยบายการเงินการคลัง
  3. ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาเงินตราต่างประเทศปรับค่าไปตามลักษณะของอุปสงค์และอุปทาน แต่ในขณะที่เกิดความสมดุลภายนอก ภาวะเศรษฐกิจภายในอาจเกิดความไม่สมดุลได้

อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่และการใช้นโยบายการค้า

ผลของการลดค่าเงินในกรณีที่ประเทศมีปัญหาทั้งการขาดดุลการค้าและมีสภาพเงินเฟ้อ การลดค่าเงินทำให้เส้น EB และเส้น IB เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ EB ขยับมาทางซ้ายและ IB ขยับขึ้นไปทางขวา

การลดค่าเงิน และการใช้นโยบายการค้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้น EB และเส้น IB ในลักษณะเดียวกัน หากแต่การใช้นโยบายการค้ามักมีผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมจำนวนน้อยกว่า มีลักษณะเป็นการเลือกใช้ในอัตราที่สูงกว่า

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว

ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราปรับตัวไปตามสภาพของอุปสงค์และอุปทานของเงินตรา หรืออีกนัยหนึ่งปรับตัวไปตามแรงดันการปรับค่าเงิน ระบบเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าวจะไม่ประสบกับการขาดทุนหรือเกินดุลการชำระเงินดังเช่นในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว แต่หากราคาเปรียบเทียบของเงินตราหรืออัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวให้เกิดสมดุลอยู่เสมอ ในกรณีการปรับค่าของเงินทำให้ต่ำลงเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะเงินฝืด ภายหลังจากเมื่อมีการปรับตัวจะทำให้ภาวะเงินฝืดบรรเทาลง แต่ถ้าเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อบรรเทาลงแต่ถ้าเกิดขึ้นพร้อมๆกับเงินฝืด การปรับตัวจะทำให้ภาวะเงินฝืดทวีความรุนแรงขึ้น

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com