สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลภายในและความสมดุลภายนอก

  1. การลดค่าเงินหมายถึง การปรับค่าเงินของประเทศเปรียบเทียบกับค่าเงินต่างประเทศให้มีค่าต่ำลง หรือเท่ากับการเพิ่มราคาเงินตราต่างประเทศ ทำให้เส้นแสดงความสมดุลภายในและเส้นแสดงความสมดุลภายนอกเปลี่ยนแปลงไป การใช้นโยบายการค้าแบบปกป้องทำให้เกิดผลต่อการค้า คือ เป็นการลดการนำเข้าซึ่งคล้ายคลึงกับผลการลดค่าเงินที่ทำให้ราคาสินค้าเข้ามีราคาแพงขึ้น
  2. การใช้นโยบายการค้าและการลดค่าเงิน อาจทำให้เกิดความสมดุลภายในและภายนอกได้เช่นเดียวกับการใช้นโยบายการเงินการคลัง
  3. ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาเงินตราต่างประเทศปรับค่าไปตามลักษณะของอุปสงค์และอุปทาน แต่ในขณะที่เกิดความสมดุลภายนอก ภาวะเศรษฐกิจภายในอาจเกิดความไม่สมดุลได้

อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่และการใช้นโยบายการค้า

ผลของการลดค่าเงินในกรณีที่ประเทศมีปัญหาทั้งการขาดดุลการค้าและมีสภาพเงินเฟ้อ การลดค่าเงินทำให้เส้น EB และเส้น IB เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ EB ขยับมาทางซ้ายและ IB ขยับขึ้นไปทางขวา

การลดค่าเงิน และการใช้นโยบายการค้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้น EB และเส้น IB ในลักษณะเดียวกัน หากแต่การใช้นโยบายการค้ามักมีผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมจำนวนน้อยกว่า มีลักษณะเป็นการเลือกใช้ในอัตราที่สูงกว่า

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว

ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราปรับตัวไปตามสภาพของอุปสงค์และอุปทานของเงินตรา หรืออีกนัยหนึ่งปรับตัวไปตามแรงดันการปรับค่าเงิน ระบบเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าวจะไม่ประสบกับการขาดทุนหรือเกินดุลการชำระเงินดังเช่นในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว แต่หากราคาเปรียบเทียบของเงินตราหรืออัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวให้เกิดสมดุลอยู่เสมอ ในกรณีการปรับค่าของเงินทำให้ต่ำลงเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะเงินฝืด ภายหลังจากเมื่อมีการปรับตัวจะทำให้ภาวะเงินฝืดบรรเทาลง แต่ถ้าเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อบรรเทาลงแต่ถ้าเกิดขึ้นพร้อมๆกับเงินฝืด การปรับตัวจะทำให้ภาวะเงินฝืดทวีความรุนแรงขึ้น

» ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

» โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

» ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

» เส้นความพอใจเท่ากัน

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)

» ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)

» ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

» ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

» อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป

» นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

» ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

» ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

» ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศ

» ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

» ระบบมาตรปริวรรษทองคำ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» องค์การระหว่างประเทศ

» ธนาคารโลก

» ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า

» การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

» ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน

» นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ

» ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

» การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย

» ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย